Utfyllende GMO-retningslinjer

Rådsvedtak 2002/811/EF av 3. oktober 2001 om retningslinjer som utfyller vedlegg II til direktiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer...

Council Decision 2002/811/EF of 3 October 2002 establishing guidance notes supplementing Annex VII to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2006

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2002

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Status Vedtatt innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning 127/2007 av 28.09.2007.

Sammendrag av innholdet Dokumentet inneholder retningslinjer for hva overvåkningsplan i henhold til direktiv 2001/18/EF vedlegg VII skal inneholde. Merknader

Retningslinjene utfyller de formål og prinsipper som gjelder for de overvåkningsplaner som blir pålagt søker etter direktiv 2001/18/EF. Rettsakten krever ingen endring i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for miljø der berørte departementer er representert, og ble ansett som akseptabel og relevant. 

Vurdering

Vedtaket er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Overvåking av GMO etter markedsføring er nytt i forhold til genteknologiloven. Det anses som et positivt tiltak som sammen med kravene om sporbarhet og merking av GMO vil kunne gi bedre kunnskap om helse- og miljøeffekter av GMO. Vedtaket vil kunne få økonomiske konsekvenser for private aktører, men forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for myndighetene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2002/811/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF
Celexnr.: 32002D0811

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2002
Frist returnering standardskjema: 16.12.2002
Dato returnert standardskjema: 30.08.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 127/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen