Utfyllende GMO-retningslinjer

Kommisjonsvedtak 2002/623/EF av 21. juli 2002 om retningslinjer som utfyller vedlegg II til direktiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer...

Commission Decision 2002/623/EC of 21 July 2002 establishing guidance notes supplementing Annex II to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2006

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2002

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Status Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning 127/2007 28. september 2007.

Sammendrag av innholdet

Dokumentet inneholder retningslinjer for hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved miljørisikovurderingen etter vedlegg II til direktiv 2001/18/EF. Retningslinjene er således en utfyllende del av ovennevnte direktiv.

Merknader Formålet med miljørisikovurderingen er å identifisere eventuelle utilsiktede virkninger for helse og miljø enten de er direkte, indirekte, umiddelbare eller forsinkede. Retningslinjene gir en konkretisering av hvordan denne risikovurderingen bør gjennomføres, og innebærer ingen endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø der berørte departementer er representert, og funnet akseptabel og relevant.  

Vurdering

Vedtaket er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Søknader om utsetting av GMO må iht. genteknologiloven og konsekvensutredningsforskriften gjennom en grundig konsekvensutredning før de evt. kan godkjennes. Forslaget får derfor ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2002/623/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF
Celexnr.: 32002D0623

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.08.2004
Frist returnering standardskjema: 30.08.2004
Dato returnert standardskjema: 30.08.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 127/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen