Vet - TSE-tiltak

Kommisjonsforordning (EF) nr. 688/2006 av 4. mai 2006 om endring av vedleggene III og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier og spesifisert risikomateriale av storfe i Sverige...

Commission Regulation (EC) No 688/2006 of 4 May 2006 amending Annexes III and XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the monitoring of transmissible spongiform encephalopathies and specified risk material of bovine animals in Sweden...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.05.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.06.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning 095/2008

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever de unntakene/fordelene Sverige fikk iht. til bestemmelsene i forordning (EF) nr. 999/2001 pga. av landets gunstige BSE-status. Dette fordi det i mars 2006 ble diagnostiserte BSE i Sverige for første gang.

Sverige har til nå hatt lov til kun å teste 10 000 friske storfe eldre enn 30 måneder ved slakting. Andre land - unntatt Norge - må teste alle over 30 måneder. I tillegg har Sverige hatt muligheten til, på visse betingelser, å tillate bruk av noe av det som er definert som spesifisert risikomateriale (SRM) hos storfe, nemlig ryggrad og dorsalrotgangliene. Denne muligheten har de ikke benyttet seg av.

Merknader

Rettsakten medfører egentlig ikke behov for regelverksendring, men siden den er en forordning, må den gjennomføres som norsk forskrift. Det er derfor nødvendig med endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) for å ta inn henvisning til at rettsakten gjelder som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettakten relevant og akseptabel.

Vurdering

For å opprettholde tidiligere innvilget tilpasningstekst, må det for å ivareta Norges interesser, bes om tilsvarende tilpasningtekst ved innlemming av denne rettsaken i EØS-avtalen.

Da TSE-forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen, fikk Norge pga. gunstig BSE-status tilpasningstekst. Det er krav om at vi skal teste 10 000 friske storfe eldre enn 30 måneder som sendes til slakt. I EØS-avtalen henvises det til Sveriges unntak som nå slettes, og dersom vi ikke får tilsvarende tilpasningstekst ved innlemmelse av denne rettsakten, vil det ikke lenger være hjemmel for dette unntaket. Problemet ble lagt frem på SCFCAH-møtet 24. mars 2006 da denne rettsakten ble behandlet, og det ble bedt om en forsikring om at Norge, så lenge vi er kategorisert i klasse 2 (ikke har hatt noe tilfelle av BSE), ikke vil miste dette unntaket. Kommisjonens respons var at det ikke skulle by på problemer, og at det ikke var meningen at Norge skulle teste flere dyr pga. Sveriges endrede status. 

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Ved retur av standardark er det bedt om følgende tilpasningstekst:

"The provisions of the Regulation shall, for the purposes of the present Agreement, be read with the following adaptations: In Annex III, Chapter A, Part I a new point 2.3 shall be added:

”2.3. By way of derogation from point 2.2, and with regard to bovine animals born, reared and slaughtered on its territory, Norway may decide to examine only a random sample. The sample shall comprise at least 10 000 animals per year.””

Forslaget til tilpasningstekst er i realiteten å ta inn for Norge det punktet som ble strøket da Sverige mistet muligheten for å teste 10 000 friske storfe per år.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0688/2006
Basis rettsaktnr.: 0999/2001
Celexnr.: 32006R0688

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2006
Frist returnering standardskjema: 16.06.2006
Dato returnert standardskjema: 04.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.09.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 095/2008
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.09.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen