Vet - TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 657/2006 av 10. april 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder UK og oppheving av rådsvedtak 98/256/EF og vedtakene 98/351/EF og 1999/514/EF...

Commission Regulation (EC) No 657/2006 of 10 April 2006 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the United Kingdom and repealing Council Decision 98/256/EC and Decisions 98/351/EC and 1999/514/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.05.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.06.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever vedtaket rettet mot Det forente kongerike (UK) om særskilte beskyttelsestiltak pga. BSE og endrer særbestemmelsene som angår UK i TSE-forordningen (forordning (EF) nr. 999/2001). Dette pga. UKs bedrede BSE-status. De er nå av OIE klassifisert som et land med moderat risiko.

UK kan nå, med visse unntak, handle med storfe og produkter av disse på samme vilkår som andre EU-land, dvs. iht. til kravene i TSE-forordningen. De spesielle kravene som gjelder UK i TSE-forordningen når det gjelder spesifisert risikomateriale (SRM), strykes.

Det vil bli stilt tre ekstravilkår for UK i TSE-forordningen:

- Storfe født før 1. august 1996 vil for alltid bli ekskludert fra nærings- og fôrkjeden (pre-1996 rule). Dette pga. datoen for fôringsforbudets inntreden i UK.

- UK skal ikke eksportere kjøtt eller produkter fra storfe født eller oppvokst i UK etter 31. juli 1996 og slaktet før 15. juni 2005. Dette pga. at UK iht. til FVO-inspeksjoner, ikke hadde oppnådd god nok BSE-status før 15. juni 2005.

- UK skal ikke eksportere ryggrad, eller produkter fra denne, fra storfe født eller oppvokst i UK etter 31. juli 1996 og slaktet før denne rettsakten trer i kraft. Dette fordi UK frem til da hadde en annen aldersgrense for når ryggrad er å regne som SRM enn det andre medlemsstater har.

Merknader

Rettsakten ble implementert i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) ved endringsforskrift 8. november 2007 nr. 1233.

Endringsforskriften opphevet samtidig forskrift 26. mai 2000 nr. 548 om særskilte beskyttelsestiltak mot bovin spongiform encefalopati (BSE) ved innførsel fra Det forente kongerike (UK) og forskrift 1. desember 1999 nr. 1199 om forbud, inntil videre, mot import av ferskt kjøtt og næringsmidler som inneholder kjøtt, av storfe slaktet i Storbritannia.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Form 1 for notifisering til ESA ble sendt til LMD 05.11.2007.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0657/2006
Basis rettsaktnr.: 0999/2001
Celexnr.: 32006R0657

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2006
Frist returnering standardskjema: 16.06.2006
Dato returnert standardskjema: 04.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.06.2007
Høringsfrist: 14.09.2007
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 08.11.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.11.2007

Lenker

Til toppen