Vet-mykotoksiner

Kommisjonsforordning (EF) nr 401/2006 av 23. februar 2006 som fastsetter prøvetaking- og analysemetoder for offentlig kontroll av nivåene av mykotoksiner i matvarer ...

Commission Regulation (EC) No 401/2006 of 23 February 2006 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of mycotoxins in foodstuffs (Text with EEA relevance)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2007. 

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr 401/2006 fastsetter prøvetaking- og analysemetoder for ulike mykotoksiner i matvarer. Prøvetaking- og analysemetoder for disse  mykotoksinene har hittil vært regulert i forskjellige direktiver (98/53/EF, 2002/26/EF, 2003/78/EF og 2005/38/EF) som nå skal oppheves. Denne forordningen samler innholdet i disse forskjellige direktivene til et dokument samtidig som status forandres fra direktiv til forordning. Det er ikke utført noen vesentlige forandringer i innholdet, men det er gjort noen tilpasninger og forenklinger slik at dette passer inn i et dokument.

Merknader

Norge har tidligere gjennomført de fire direktivene som ligger til grunn for forordningen. Det er ikke gjort noen vesentlige forandringer i innholdet bortsett fra noen tekniske forenklinger slik at det passer inn i ett dokument. Forordningen innebærer en regelverksendring, hvor de fire direktivene blir erstattet av forordning (EF) nr 401/2006/EF. Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten er behandlet av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norske myndigheters interesser/vurderinger

Vi har vurdert det som en stor fordel at det nå blir en forordning som erstatter fire forskjellige direktiver. Dette både på grunn av at en forordning er mer forpliktende i det den gjennomføres som sådan (dvs. ordlyden ikke endres). Det er enklere å utføre en rasjonell prøvetaking når dette er samlet og tilpasset i ett dokument. Det har hittil vært et problem at forskjellige EU-land har praktisert direktivene på vidt forskjellige måter og vi mener at dette er et meget viktig tiltak for å gjøre kontrollen mer ensartet og forpliktende i de forskjellige EØS land.

Industri og andre organisasjoners synspunkter

Ved implementeringen og høringen av de underliggende direktiver er industri og organisasjoner godt kjent med disse. Selv om innholdet i direktivene forandrer status til en forordning så er det ikke foretatt noen vesentlige forandringer i innhold, men noen tekniske forenklinger og tilpasninger til ett dokument er utført. Industrirepresentanter har vært tilstede på et åpent møte i arbeidsgruppen hvor det har blitt opplyst om det nye dokumentet.

Nordiske lands holdninger

Andre nordiske land har gitt uttrykk for at de mener at denne forordningen er et meget viktig tiltak for å forenkle og for å gjøre kontrollen mer ensartet i forskjellige EU land.  

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0401/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R0401

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2006
Frist returnering standardskjema: 21.04.2006
Dato returnert standardskjema: 23.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen