Beslutning nr. 203

Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeideres beslutning nr. 203 av 26. mai 2005 om endring av beslutning nr. 170 av 11. juni 1998 om rundsumoppgjør og etablering av lister som fastsatt i Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artikkel 94 (4) og artikkel 95 (4)...

Administrative Commisssion of the communities on social security for migrant workers Decision No 203 of 26 May 2005 amending Decision No 170 of 11 June 1998 concerning the compilation of the lists provided for in Articles 94(4) and 95(4) of Council Regulation (EEC) No 574/72...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2006

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 2. juni 2006 ved EØS-komitéens beslutning nr 58/2006.

Sammendrag av innhold

Beslutningen gjelder utstedelse av blanketter og lister i forbindelse med sykehjelp. Siktemålet er

å tilpasse bestemmelsene til innføringen av det europeiske helsetrygdkortet (EHIC), som har

varierende og til dels vesentlig lengre gyldighetsperioder sammenliknet med E 111-blanketten.

Beslutningen fastsetter regler for når overgangen til lovgivningen i bostedslandet skal finne sted.

Dette har betydning for tidspunktet for overgang til rundsumsoppgjør mellom landene, og for

utstedelse av nytt EHIC fra bostedslandet. Overgangstidspunktet settes til datoen institusjonen på

bostedet (tilflyttingslandet) mottar en av de to aktuelle blanketter (E 109 eller E 121). Sistnevnte

institusjon underretter derpå den kompetente institusjon om at vedkommende bruker er opptatt.

Samtidig utstedes nytt EHIC til brukeren, som opplyses om at vedkommendes gamle EHIC ikke

lenger er gyldig. Det er ikke krav om innlevering av gammelt kort. Virkningstidspunktet for den

nye beslutningen er fastsatt til 1.01.2006, dvs. det tidspunkt da samtlige land skal ha innført

EHIC. Man unngår derved evt. problemer forbundet med overgangsperioder og dermed

forskjellige kort/blanketter som frem til dette ennå benyttes i en ulike medlemsland.

Merknader

Beslutningen er vedtatt i medhold av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 81 bokstav a) og

rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artikkel 17 m.v. Rådsforordning nr. 1408/71 og rådsforordning

nr. 574/72 er inkorporert i norsk rett ved forskrift av 1. desember 2000 nr. 1204 med hjemmel i en

rekke lover, herunder lov om folketrygd §§ 1-3 og 25-15. Beslutningen krever ikke endringer i

forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har

fremkommet merknader. Den er således uproblematisk. Klare og gode rutiner for

informasjonsutveksling mellom institusjonene i landene er viktig for å sikre at den enkelte ved

flytting får rett til helsetjenester der han bor.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/965/EF
Basis rettsaktnr.: 574/1972/EF
Celexnr.: 32005D0965

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.01.2006
Frist returnering standardskjema: 15.02.2006
Dato returnert standardskjema: 13.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.06.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 058/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 03.06.2006
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen