Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Beslutning nr. 204

Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeideres beslutning nr. 204 av 6. oktober 2005 om blanketter som er nødvendige for gjennomføringen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og 574/72 (E 200-serien)...

Administrative Commisssion of the European Communities on social security for migrant workers Decision No 204 of 6 October 2005 on model forms necessary for the application of Council Regulation (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 200 series)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2006

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007 ved EØS-komitéens beslutning 85/2007.

Sammendrag av innhold

Inneholder beslutning om endring av de blanketter som skal benyttes i forbindelse med

pensjonsytelser etter forordningens avdeling III, kapittel 2 og 3. Den administrative kommisjon

skal i henhold til sitt mandat, jf forordning nr. 1408/71 artikkel 81 bokstav a), behandle alle

administrative spørsmål som oppstår i forbindelse med denne forordning. Dette omfatter i

henhold til gjennomføringsforordningen nr. 574/72 artikkel 2 nr. 1 å utarbeide de blanketter som

er nødvendige for anvendelsen av forordningen.

Merknader

Beslutningen er vedtatt i medhold av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 81 bokstav a) og

rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artikkel 2 nr. 1. Rådsforordning nr. 1408/71 og rådsforordning nr.

574/72 er inkorporert i norsk rett ved forskrift av 1. desember 2000 nr. 1204 med hjemmel i en

rekke lover, herunder lov om folketrygd §§ 1-3 og 25-15. De aktuelle tilpasninger for EØS-land er

allerede innarbeidet i de felles blanketter. Beslutningen krever ikke endringer i forhold til norsk

rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har

fremkommet merknader. Den er uproblematisk. Gode, klare og greie blanketter er nødvendige for

å sikre at den enkelte mottar rett ytelse til rett tid.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 204/2005/EF
Basis rettsaktnr.: 574/1972/EF
Celexnr.: 32006D0613

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.09.2006
Frist returnering standardskjema: 30.10.2006
Dato returnert standardskjema: 27.09.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 085/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 07.07.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen