Beslutning nr. 204

Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeideres beslutning nr. 204 av 6. oktober 2005 om blanketter som er nødvendige for gjennomføringen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og 574/72 (E 200-serien)...

Administrative Commisssion of the European Communities on social security for migrant workers Decision No 204 of 6 October 2005 on model forms necessary for the application of Council Regulation (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 200 series)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2006

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007 ved EØS-komitéens beslutning 85/2007.

Sammendrag av innhold

Inneholder beslutning om endring av de blanketter som skal benyttes i forbindelse med

pensjonsytelser etter forordningens avdeling III, kapittel 2 og 3. Den administrative kommisjon

skal i henhold til sitt mandat, jf forordning nr. 1408/71 artikkel 81 bokstav a), behandle alle

administrative spørsmål som oppstår i forbindelse med denne forordning. Dette omfatter i

henhold til gjennomføringsforordningen nr. 574/72 artikkel 2 nr. 1 å utarbeide de blanketter som

er nødvendige for anvendelsen av forordningen.

Merknader

Beslutningen er vedtatt i medhold av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 81 bokstav a) og

rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artikkel 2 nr. 1. Rådsforordning nr. 1408/71 og rådsforordning nr.

574/72 er inkorporert i norsk rett ved forskrift av 1. desember 2000 nr. 1204 med hjemmel i en

rekke lover, herunder lov om folketrygd §§ 1-3 og 25-15. De aktuelle tilpasninger for EØS-land er

allerede innarbeidet i de felles blanketter. Beslutningen krever ikke endringer i forhold til norsk

rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har

fremkommet merknader. Den er uproblematisk. Gode, klare og greie blanketter er nødvendige for

å sikre at den enkelte mottar rett ytelse til rett tid.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 204/2005/EF
Basis rettsaktnr.: 574/1972/EF
Celexnr.: 32006D0613

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.09.2006
Frist returnering standardskjema: 30.10.2006
Dato returnert standardskjema: 27.09.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 085/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 07.07.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen