bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør

Direktiv 2006/1/EF av 18. januar 2006 om bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør til godstransport på veg (kodifisert versjon)...

Directive 2006/1/EC of 18 January 2006 on the use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road (codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Direktivet er vedtatt og publisert i OJ den 4. februar 2006. I henhold til artikkel 7 trådte det i kraft tyve dager etter publisering, dvs 24. februar 2006.

Direktiv 2006/1/EF om bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør til godstransport på veg (direktivet) er gitt for å klargjøre gjeldende lovgivning på området, og innebærer ingen materielle endringer. Opprinnelig direktiv 84/647/EØF ble endret av direktiv 90/398/EØF. Direktivene er endret av klarhets- og rasjonaliseringshensyn. Dette er et ledd i målsetningen om å gjøre fellesskapsretten mer tilgjengelig for Europas borgere. I tråd med bilag 1 A er de to opprinnelige direktivene opphevet.
Hovedregelen etter direktivet er at det i internasjonal godstransport skal være tillatt å bruke utleiekjøretøyer fra transportørens hjemland på de vilkårene som fremgår av artikkel 2:

  • Kjøretøyet skal være registrert og tatt i bruk i henhold til regelverket i hjemlandet.
  • Leiekontrakten skal kun omfatte leie av kjøretøyet, ikke personell til å føre det.
  • Kjøretøyet skal i hele leieperioden kun stå til rådighet for foretaket som skal bruke det.
  • Kjøretøyet skal føres av ansatte i foretaket som disponerer det.

For å bekrefte at disse kriteriene er oppfylt, skal følgende dokumenter medbringes i kjøretøyene:

  • En leiekontrakt eller deler av en slik kontrakt som bl.a. bekrefter utleier og leietakers navn, kontraktens dato og varighet og kjøretøyets kjennemerker.
  • En ansettelseskontrakt, deler av en slik kontrakt eller en nylig utstedt lønnsslipp dersom føreren ikke er den samme som leietakeren. Dette skal inneholde bl.a. navn på arbeidsgiver og arbeidstaker, og kontraktens dato og varighet.

Dersom vilkårene nevnt over er oppfylt, skal innleide kjøretøy ha samme markedsadgang som eide kjøretøy, jf. artikkel 3.
Artikkel 4 slår fast at medlemsstatene kan ha mindre restriktive vilkår for bruk av leide kjøretøy enn de som er nevnt her.
Artikkel 5 slår fast at direktivet ikke skal ha noen annen innvirkning enn de nevnt over for bruken av regler om organiseringen av godstransportmarkedet, priser og vilkår for godstransport på vei, dannelse av leiepriser, import av kjøretøyer og vilkår for adgang til virksomhet eller adgang til yrket som utleier av kjøretøyer.

Reglene om markedsadgang på godstransportmarkedet har tatt hensyn til direktivets regler om bruk av innleide kjøretøy i internasjonal godstransport i fellesskapet, se for eksempel forordning (EØF) nr. 881/92 artikkel 5.2.   

Vurdering

De opprinnelige direktivene er tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XIII, punkt 29. Utgangspunktet i norsk rett er at det er fri adgang til å leie kjøretøyer på lik linje med andre verdigjenstander.

Direktivet slår i artikkel 4 fast at medlemsstatene fritt kan ha mindre restriktive krav. Norge kan dermed velge å kreve mindre dokumentasjon enn det som er angitt i direktivet (dokumentasjon på leieforholdet og ansettelsesforholdet). Dette betyr at direktivets innhold er tilstrekkelig gjennomført i norsk rett.

Andre opplysninger

Opprinnelig rammenotet av 14. januar 2004 er lagt ved.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2003)559
Rettsaktnr.: 2006/1/EF
Basis rettsaktnr.: 1984/647/EF
Celexnr.: 32006L0001

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2006
Frist returnering standardskjema: 27.03.2006
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker