Endring av direktiv om to-og tre hjuls kjøretøy

Kommisjonsdirektiv 2006/27/EF av 3. mars 2006 om endring av Rådetsdirektiv 93/14/EØF om bremser for to- og trehjulede motorvogner, Rådets direktiv 93/34/EØF om foreskrevne påskrifter og skilt for to- og trehjulede motrovogner, Europaparlaments- og Rådsdirektiv 95/1/EØF om maksimal konstruktiv has...

Commission Directive 2006/27/EC of 3 March 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Council Directives 93/14/EEC on the braking of two- or three-wheel motor vehicles and 93/34/EEC on statutory markings for two- or three-wheel motor vehicles, Directives of the European Parl...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet ble vedtatt av EU-kommisjonen 3. mars 2006.

Direktiv 93/14/EØF, 93/34/EØF og 95/1/EØF er særdirektiver under typegodkjenningsdirektivet 2005/24/EF som gjelder for motorsykler. Direktiv 2006/27/EF inneholder endringer for motorsykler i de tre direktivene. I direktiv 93/14/EØF er det foretatt endringer for å harmonisere direktivet i henhold til de siste endringene i ECE-reg.nr. 78 vedr. bremser. Direktiv 93/34/EØF endres for å forenkle reglene om opplysninger på fabrikasjonsplaten for å kunne angi type kjøretøy. Direktiv 95/1/EØF endres for å forenkle lovgivningen vedrørende kjørtøyets konstruktive hastighet samt motorens dreiemoment og netto effekt. Det er bestemt at hastighet skal være i km/t  og at avviket skal være maks 3%. I direktiv 97/24/EØF er det foretatt endringer om "e"-merking av komponenter på motorsykkel, samt innført nye krav til bilbelter og bilbeltefester på to- og trehjulede motorvogner.

Frist for implementering av direktiv 2006/27/EF var senest 31. desember 2006. Kravene er alternative fra 1. januar 2007. Fra 1. juli 2007 kan ikke kjøretøy typegodkjennes med mindre de er i overensstemmelse med kravene i direktivet.

Vurdering

Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), gitt i medhold av vegtrafikkloven av 18. juni 1965 har implementert grunndirektivene. I Kap. 26 § 26-3 som gir regler for bremser på motorsykkel, er direktiv 93/14/EØF innarbeidet. Kap. 6 § 6-6 gir regler for for merking av to- og tre hjulede motorvogner. Kap.23 § 23-4 gir regler for effekt og hastighet på kjøretøy, her er direktiv 95/1/EØF innarbeidet. Kap. 14, §14-4 gir regler for utstikkende deler på to- og tre hjulede motorvogner, her er direktiv 97/24/EØF innarbeidet. Kap. 25 gir regler for avgass på to. og trehjulede motorvogner, her er direktiv 97/24/EØF innarbeidet. Videre er 97/24/EØF innarbeidet i kap. 24 vedr. støy på to- og trehjulede motorvogner. I Kap. 16 som gjelder bilbelter er direktiv 97/24/EØF innarbeidet.

Kjøretøyforskriften er endret for å inkludere direktivet i forskriften. Endringene vil gi et høyere sikkerhetsnivå bl.a ved krav om at deler skal være "e" merket, og at det blir forbedrede krav til bilbelter på to- og tre hjulede motorvogner. Regelverk bli etter endringene også enklere å forholde seg til.

Andre opplysninger

Norge har vært representert i forbindelse med godkjenning av dette direktivet gjennom deltagelse på CATP-møter for kjøreøtym og har således hatt anledning til å fremme Norges syn på direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/027/EF
Basis rettsaktnr.: 1993/015/EF
Celexnr.: 32006L0027

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.04.2006
Frist returnering standardskjema: 02.05.2006
Dato returnert standardskjema: 26.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.12.2006
Høringsfrist: 02.02.2007
Frist for gjennomføring: 31.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 14.02.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.05.2007

Lenker

Til toppen