Endring av EMAS-forordning, annex I

Kommisjonsforordning nr. 196/2006 - Endring av vedlegg 1 i parlaments- og rådsforordning 761/2001/EF for å ta hensyn til europeisk standard EN ISO 14001:2004, og tilbakekalle beslutning 97/265/EF...

Commission regulation no 196/2006 of 3 February 2006 amending Annex I to Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parlament ond of the Council to take account of the European Standard EN ISO 14001:2004, and repealing Decision 97/265/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2006

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

EMAS-forordningen vedlegg I er endret med virkning i EU-landene fra 23. februar 2006.  EMAS-forskriften (Forurensningsforskriften kapittel 38) må endres.

Sammendrag av innhold

Det er kommet et nytt vedlegg 1 til EMAS forordningen som fastlegger at miljøstyringssystemet skal være etter ny ISO 14001-2004.   Den praktiske følgen for driften av ordningen er:
Det fastlegges at neste miljørevisjon hos virksomhetene skal være etter ny standard. 
Det er ingen substansiell forskjell på ny ISO 14001:2004 standard i forhold til ISO 14001:1996, men ny standard har forbedringer som:
- klarere formulert formål og politikk
- bedre definisjon av miljøaspekter
- er klarere om bl.a. krav til, ressurser, roller og ansvarlig myndighet, kompetanse, kommunikasjon, dokumentasjon samt dokumentkontrolloppfyllelse av myndighetskrav.

Merknader

Forordningen får liten praktisk betydning for norske virksomheter som deltar i EMAS-ordningen i dag.

Status

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen er relevant og akseptabel. Endringen får lite praktisk betydning for norske virksomheter som deltar i ordningen pr. i dag, eller for interessen for ordningen framover.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(1998)622
Rettsaktnr.: 0196/2006
Basis rettsaktnr.: 0265/1997
Celexnr.: 32006R0196

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2006
Frist returnering standardskjema: 20.04.2006
Dato returnert standardskjema: 02.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 057/2007
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen