farlige stoffer til vann

Europaparlaments- og rådsdirektiv om forurensning fra visse farlige stoffer til vann (kodifisert versjon)...

Directive 2006/11/EC of the the European Council and the European parliament on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community (Codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2006

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: II. Vann

Status

Forslaget er vedtatt, og publisert 4. mars 2006 i Official Journal.

Sammendrag av innhold

Forslaget innebærer en strømlinjeforming og kodifisering av direktiv 76/464/EØF som har vært endret mange ganger, bl.a. gjennom innføring av vanndirektivet (2000/60/EF).

Merknader

Direktiv 76/464/EØF er gjort gjeldende som forskrift i Norge gjennom Forskrift om gjennomføring av direktivene i EØS-avtalens vedlegg XX om utslipp av farlige stoffer til vann. Kravene oppfylles gjennom SFTs arbeid med utslippstillatelser.
 

Forslaget forventes ikke å få konsekvenser i Norge utover at henvisningene i norsk regelverk oppdateres.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært til behandling i spesialutvalget for miljø og funnet relevant og akseptabel.


 

Vurdering

Direktivet er relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2003)847
Rettsaktnr.: 2006/11/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/464/EF
Celexnr.: 32006L0011

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.03.2006
Frist returnering standardskjema: 06.05.2006
Dato returnert standardskjema: 04.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 033/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker