Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforodning (EF) nr. 492/2006 av 27. mars 2006 om midlertidig og varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 492/2006 of 27 March 2006 concerning the provisional and permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er gjennomført jf. forskrift av 14. mars 2007 om endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.  

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir midlertidig godkjenning i fire år for ett produkt som inneholder enzymer:

  • Enzymblandingen endo-1,3(4)-beta-glucanase, endo-1,4-beta-xylanase, (EC nr 64), handelsnavn Biofeed Combi, til slaktekylling og avvent smågris

Rettsakten gir varig godkjenning for to produkter som inneholder mikroorganismer og ett produkt som tilhører gruppen konserveringsmidler:

  • Mikroorganismen Saccharomyces cerevisiae MUCL 39 885, (E 1710), handelsnavn Biosprint, til slaktedyr
  • Mikroorganismen Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R, (E 1714), handelsnavn Biacton, til avvent smågris
  • Konserveringsmidlet kalium diformat (EC nr 237a), til alle arter og kategorier av dyr

Det er sendt søknad om godkjenning innen de frister som går fram av forordning (EF) nr. 1831/2003. Dokumentasjon som er lagt fram, har vist at kravene i direktiv 70/524/EØF for godkjenning er oppfylt for samtlige av produktene.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, samt at den gjennomføres i norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som faglig uproblematisk og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er godkjent av Seksjon for planteproduksjon og husdyrbruk i LMD.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0492/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R0492

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.04.2006
Frist returnering standardskjema: 17.05.2006
Dato returnert standardskjema: 09.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 107/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 21.08.2006
Frist for gjennomføring: 14.03.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker