Kommisjonsforordning (EF) nr. 856/2005 av 6. juni 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til fusarium-toksiner...

Kommisjonsforordning (EF) nr. 856/2005 av 6. juni 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til fusarium-toksiner...

Commission Regulation (EC) No 856/2005 of 6 June 2005 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards Fusarium toxins...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.03.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.06.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. mars 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innfører grenseverdier for flere fusarium mykotoksiner i næringsmidler og representerer et tillegg til og noen endringer i den konsoliderte forordning (EF) nr. 466/2001 (jf. EØS-komiteens publiserte beslutning nr. 81/2002), som har til formål å gi en bedre oversikt over de bestemmelser som gjelder for mykotoksiner og forurensende stoffer i næringsmidler.

Det som innføres/endres er følgende:

Det er innført grenseverdier for fusarium mykotoksinene deoksynivalenol (DON),  og zearalenon, og det annonseres at det også på bestemte datoer blir innført grenseverdier for fumonisiner og T-2 og HT-2.

Forskjellige grenseverdier er satt for forskjellige sorter rå ubehandlet korn/cerealier inkludert dura. Forskjellige og lavere grenseverdier for disse toksinene er også satt for mel, brød, pasta. I tillegg er det satt ennå lavere grenseverdier for cerealiebasert mat for småbarn og spedbarn. 

Merknader

Forskrift nr 1028 av 27. september 2001, om forurensende stoffer i næringsmidler vil måtte endres.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.
Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Fiskeri- ogkystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- oghandelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0856/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0856

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.06.2005
Frist returnering standardskjema: 01.07.2005
Dato returnert standardskjema: 01.07.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen