Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

MRL

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1646/2004 av 20. september 2004 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse...

Commission Regulation (EC) No 1646/2004 of 20 September 2004 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.03.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.10.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. januar 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten supplerer/endrer vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/1990 (jf.  EØS-avtalens vedlegg II XIII, Særskilt vedlegg nr 2 bind 3 s 509 (St.prp.nr 100 1991-92)) som omfatter bestemmelser om fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i samtlige næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder kjøtt, fisk, melk, egg og honning.
Parasittmidlene albendazol, febantel, fenbendazol, oksfendazol, tiabendazol, oksyklozanid, amitraz, cypermetrin, deltametrin og glukokortikoidet deksametason er tilført vedlegg I, som omfatter liste over stoffer med fastsatt MRL.
Merknader
Forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse har gjennomført rammeforordning (EØF) nr. 2377/1990 og senere endringer til denne i norsk rett.
Albendazol finnes i preparater som har markedsføringstillatelse (MT) for storfe, sau og geit.
Fenbendazol finnes i preparater som har MT for storfe, sau, geit, gris og hest.
Oksfendazol finnes i preparater som har MT for storfe.
Deltametrin finnes i preparater som har MT for storfe og sau.
Deksametazon finnes i preparater som har MT for storfe, gris og hest.
Cypermetrin finnes ikke i preparater som har MT, men brukes på særskilt godkjenningsfritak til fisk.
Febantel, tiabendazol, oksyklozanid og amitraz finnes ikke preparater med MT.
Codex har fastsatt tilsvarende eller høyere grenseverdier for albendazol, febantel, fenbendazol, oksfendazol og tiabendazol. Det foreligger forslag om tilsvarende grenseverdier for cypermetrin (step 4), samt høyere grenseverdier for deltametrin (step 8).
Den vitenskapelige dokumentasjonen som ligger til grunn for fastsettelsen av grenseverdiene er vurdert av Statens legemiddelverk, Norges Veterinærhøyskole, Kjøttbransjens Landsforbund, Landbrukssamvirkets felleskontor, Den norske veterinærforening og Fagsenteret for fjørfe. Det er ikke kommet innsigelser fra disse. Sverige, Finland og Danmark følger EUs regelverk.
Rettsakten krever endring i forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.
Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.
Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1646/2004
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004R1646

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2004
Frist returnering standardskjema: 25.10.2004
Dato returnert standardskjema: 25.10.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.01.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 010/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen