Plantevernmidler

Kommisjonsdirektiv 2006/19/EF av 14. februar 2006 som endrer rådsdirektiv 91/414/EØF for å inkludere 1-metylsyklopropen som virksomt stoff...

Commission Directive 2006/19/EC of 14 February 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include 1-methylcyclopropene as active substance....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.03.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten omhandler beslutning om å inkludere et EU-nytt virksomt stoff (plantevernmidler) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, den såkalte positivlisten. Virksomme stoffer som skal inngå i plantevernmidler blir for tiden vurdert av EU-landene mht eventuell oppføring på positivlisten. Dette gjelder både eksisterende virksomme stoffer (på markedet per 25. juli 1993) og EU-nye virksomme stoffer. Av stoffene som er behandlet på fellesskapsnivå kan bare de som er oppført på positivlisten inngå i plantevernmidler som godkjennes av hvert enkelt medlemsland i hht kriteriene i rådsdirektiv 91/414/EØF.

Ved vurdering av plantevernmidler som inneholder 1-metylsyklopropen for eventuell godkjenning i medlemslandene er det ikke angitt spesielle forhold som må hensyntas. En eventuell godkjenning kan imidlertid kun omfatte bruk som vekstregulator etter høsting i lukkede lagerrom.

Merknader

Rådsdirektiv 91/414/EØF er en del av EØS-avtalen, men EØS/EFTA-landene har et ikke tidsavgrenset unntak for disse bestemmelsene, og de er derfor ikke implementert i norsk regelverk. Vurdering av plantevernmidler for bruk i Norge reguleres av forskrift om plantevernmidler av 26. juli 2004.

Status for 1-metylsyklopropen (brukt som plantevernmiddel) i Norge: Ikke i Norge, slik bruk etter høsting tillates ikke. 

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel i henhold til gjeldende unntak.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/19/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0019

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.02.2006
Frist returnering standardskjema: 30.03.2006
Dato returnert standardskjema: 27.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 082/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen