Spørreskjema ifm IPPC-direktivet

Kommisjonsbeslutning 2006/194/EF om spørreskjema vedrørende Rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC)...

Commission Decision of 2 March 2006 establishing a questionnaire relating to Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2006

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 2. mars 2006.

Sammendrag av innholdet

Kommisjonsbeslutning 2006/194/EF av 02.03.2006 fastsetter spørreskjema for statenes implementering av Rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC-direktivet) for perioden 2006-2008. Kommisjonsbeslutning 1999/391/EF om spørreskjema for perioden 1999-2002 oppheves samtidig. For perioden 2003-2005 gjelder spørreskjemaet i kommisjonsbeslutning av 26.03.2003.

Spørreskjemaet for perioden 2006-2008 er endret på grunnlag av erfaringer fra det første spørreskjemaet og erfaringer fra utarbeidelsen av skjemaet for 2003-2005. Til sammen vil spørreskjemaene for de tre periodene sikre at det vil foreligge en detaljert oversikt over hvordan medlemslandene har gjennomført alle forpliktelser som følger av IPPC-direktivet. 

Formålet med IPPC-direktivet er integrert forebygging og begrensning av forurensning, og direktivets vedlegg I angir hvilke virksomheter som er omfattet av kravene. Dette er forurensende virksomheter innenfor visse bransjer og av en viss størrelse. 

Skjemaet er fastsatt i henhold til IPPC-direktivets artikkel 16 og Rådsdirektiv 91/692/EF om standardisering og rasjonalisering av rapportering på miljøområdet.

De tre spørreskjemaene for de tre rapporteringsperiodene er ikke vesentlig forskjellig fra hverandre, men dekker tre forskjellige tidsperioder som strekker seg over hele IPPC-direktivets implementeringsperiode. IPPC-direktivet skal være fullt gjennomført for eksisterende industri innen 30. oktober 2007. En betydelig del av arbeidet med den praktiske gjennomføringen av direktivet i forhold til kravsetting til industribedriftene foregår i den siste perioden.
 
Spørreskjemaet i henhold til kommisjonsbeslutning av 2. mars 2006 omfatter spørsmål om den generelle gjennomføringen av IPPC-direktivet i nasjonalt regelverk og praksis, og om eventuelle ressursmessige problemer med å gjennomføre direktivet.

Spørreskjemaet omfatter rapportering i detalj på antall installasjoner som omfattes fordelt på aktivitet (jf. IPPC-direktivets annex 1) og status for utslippstillatelsene i henhold til IPPC-direktivets krav. Det skal rapporteres om nasjonalt regelverk, administrative systemer og veiledninger som sikrer at direktivets bestemmelser overholdes, fra innhold i søknad om utslippstillatelse til hvordan utslippsgrenser og utslippsvilkår fastsettes, bl.a. om EUs BAT Reference Documents (BREFs) er benyttet. Det skal rapporteres om hvilke type vilkår som settes for at IPPC-direktivets anvisninger om krav til innhold i utslippstillatelser er ivaretatt for en rekke forhold, bla. energieffektivitet og restituering av forurenset grunn.


Det skal rapporteres inn representative data for utslippsgrenser fastsatt for alle typer installasjoner, og hvordan disse er utledet fra bruk av beste tilgjengelige teknikker (nærmere veiledninger om dette blir utarbeidet). Det skal videre rapporteres om hvordan myndighetene holder seg oppdatert på utvikling i beste tilgjengelige teknikker.


Det skal rapporteres hvordan myndighetene avgjør hvilke endringer i prosesser som er å betrakte som vesentlige endringer og som utløser behandling etter direktivet og hvor mange slike saker som er behandlet i perioden.

Regelverk eller administrativ praksis for hyppighet av oppdatering av utslippstilllatelser skal beskrives, sammen med prosessene ved en slik oppdatering.

Regelverk eller systemer som sikrer at operatørene (bedriftene) leverer utslippsrapporter skal beskrives. Det skal videre beskrives antall inspeksjoner/prøvetakinger og hvilke sanksjoner som iverksettes ved akuttutslipp og brudd på utslippstillatelsen.

Det skal beskrives eventuelle endringer i regelverk o.l fra forrige rapportering som sikrer allmennhetens deltakelse i forbindelse med utarbeidelse av utslippstillatelser, og også om det i perioden har vært tilfeller hvor IPPC-direktivets art 17 om informasjon/samarbeid ved grenseoverskridende forurensning er anvendt.

Endelig skal det gis en beskrivelse av landenes generelle syn på i hvilken grad direktivet er et effektivt virkemiddel, miljømessige gevinster i forhold til administrative kostnader, samt beskrivelse av erfaringen med å regulere gjennom IPPC-direktivets krav til utslippstillatelser parallelt med gjennomføring av en rekke andre bestemte EU-direktiver som gjelder for de samme installasjoner.  

Merknader

IPPC-direktivet er gitt med hjemmel i tidligere artikkel 130 s, nå artikkel 175.

IPPC-direktivet er implementert gjennom forurensningsloven og forskrift om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Kommisjonsbeslutningen gjelder myndighetens rapportering om implementeringen og innebærer derfor ikke nye forpliktelser eller behov for spesielle endringer i Norge utover hva direktivet selv medfører.

Kommisjonsbeslutningen forutsetter at det i tillegg til de gjennomførte endringer i lov og forskrifter for den formelle implementering og gjennomføring av IPPC-direktivet, også er etablert administrative systemer, databaser og prosedyrer som sikrer at myndighetene systematiserer saksbehandlingen og resultatene av denne på en slik måte at de etterspurte oversikter lett kan framskaffes.

Viktige administrative systemer og prosedyrer er allerede etablert i Statens forurensningstilsyn (SFT) og hos fylkesmannen, med standardiserte søknadsskjemaer, prosedyrer for saksbehandlingen, standardmal for utslippstillalelser, krav og standardprosedyrer for bedriftenes årlige egenrapportering til SFT/fylkesmannen  og SFTs database for bla. utslippsdata og tilsynsaktiviteter. 


Kommisjonsbeslutningen om spørreskjema for perioden 2006-2008 vil derfor ikke innebære særlige administrative eller økonomiske konsekvenser verken for berørt næringsliv eller forurensningsmyndighetene utover hva implementeringen av IPPC-direktivet i seg selv innebærer.

Sakkyndige instanser merknader

Kommisjonsbeslutningen har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø der berørte departementer er representert,  og ble ansett som relevant og akseptabel. 
 

Vurdering

Rapportering om gjennomføring av IPPC-direktivet ansees som et viktig ledd i å sikre en lik praksis i landene.  
 
Kommisjonsbeslutningen anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/194/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0194

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.03.2006
Frist returnering standardskjema: 20.04.2006
Dato returnert standardskjema: 04.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker