Underkjøringshinder

Kommisjonsdirektiv 2006/20/EF om endring av dir.70/221/EF vedr. brennstoffbeholdere og avskjerming mot underkjøringshinder bak på motorkjøretøy og deres tilhengere....

Commission Directive 2006/20/EC of 17 February 2006 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 70/221/EEC concerning fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet ble vedtatt 17. februar 2006, referanse OJ L 48, 18.2.2006, p. 16.

I Norge er det Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), gitt i medhold av vegtrafikkloven av 18. juni 1965 § 14, kap. 14, som gir regler for underkjøringshinder på bil. Her er Europaparlaments- og Rådsdirektiv 70/221/EØF og senere endringer innarbeidet. Direktiv 2006/20/EF er implementert i forskriften § 33-1.

Kommisjonsdirektiv 2006/20/EF er et endringsdirektiv til Rådsdirektiv 70/221/EØF, som igjen er et særdirektiv til direktiv 70/156/EØF. Hensikten med det nye direktivet er å øke styrken på underkjøringshinderet bak, ved at det blir bedre styrkemessige krav til dette underkjøringshinderet. Ettersom bruk av kjøretøy med løftelem bak er økende, er det i direktivet tatt hensyn til denne type innretninger. Videre er det tatt hensyn til kjøretøy med luftfjæring. Det vil si at under styrkemessige prøver skal kjøretøy med luftfjæring være i normal kjørestilling. For kjøretøy med løftelemmer er det spesielle bestemmelser til hvor prøvekraften skal måles.

Vurdering

Andre opplysninger

Norge har vært representert i CATP vedr. godkjenning av dette direktivet. Vi har ikke hatt noen kommentarer til direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/20/EF
Basis rettsaktnr.: 1970/221/EØF
Celexnr.: 32006L0020

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2006
Frist returnering standardskjema: 28.03.2006
Dato returnert standardskjema: 26.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.01.2007
Høringsfrist: 15.03.2007
Frist for gjennomføring: 11.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 30.03.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.04.2007

Lenker

Til toppen