Vaskemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 907/2006 av 20. juni 2006 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler - endringer i vedleggene III og VII...

Commission Regulation (EC) No 907/2006 of 20 June 2006 amending Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council on detergents, in order to adapt Annexes III and VII thereto....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.03.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.08.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordningen ble vedtatt 20. juni 2006. Kommisjonsforordning (EF) nr. 907/2007 ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitebeslutning nr. 15 av 27. april 2007.

Sammendrag av innholdet:

Forordning (EF) nr. 648/2004 var en modernisering av tidligere regler for vaskemidler og et ønske om å samle alle kravene i ett regelverk, inkludert spesielle krav til merking som kommer i tillegg til krav om merking etter gjeldende regelverk om klassifisering og merking av kjemikalier.

Ett av formålene med forordningen er å sikre at alle EU-landene har de samme kravene til hvor fort vaskemidler skal brytes ned i miljøet. Særlig stilles det krav til alle tensider skal være fullt nedbrytbare, noe som vil redusere skaden slike stoffer kan medføre. Tensider består av flere grupper stoffer hvor de mest skadelige er tungt nedbrytbare i miljøet, og er giftige for vannlevende organismer og for sediment- og bunnlevende organismer.

Videre inneholder forordningen bestemmelser som skal sikre at forbrukerne får informasjon om innholdsstoffene i vaskemidler som for eksempel parfymestoffer og konserveringsmidler. Myndighetene og medisinsk personell kan etter anmodning få fullstendig innholdsfortegnelse over alle stoffer i et produkt for å kunne avdekke eventuelle årsaksammenheng mellom utvikling i allergi og et kjemisk stoff.

I Kommisjonsforordning (EF) nr 907/2006 legges det til en ny testmetode for nedbrytbarhet i tillegg til utvidelse og klargjøring av bestemmelsene om merking.

Merknader:

Forskrift nr 922 om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter av 1. juni 2004 (produktforskriften) implementerer bestemmelsene i forordning 648/2004. Implementering av endringene i EUs vaskemiddelforordning vil skje gjennom endring av produktforskriften. Det forventes ikke at endringene vil medføre økonomiske konsekvenser av noen betydning.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel. 

Norge deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe for vaskemidler som dette regelverket faller inn under. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Vurdering

Rettsakten er funnet relevant og akseptabel.

Vaskemiddelleverandørenes forening er kjent med de nye endringene. Det forventes ikke at de nye kravene vil skape spesielle problemer for norske vaskemiddelprodusenter. Statens forurensninsgtilsyn  avholdt informasjonsmøte om det nye regelverket for vaskemidler medio august 2006.

Forordningen er en styrking av regelverket på området og forventes å medføre økt beskyttelse av helse og miljø, og bestemmelsene i endringene anses som en ytterligere forbedring av regelverket.

Andre opplysninger

EØS-notat for forordning 648/2004 ble behandlet og godkjent på møte i Spesialutvalget for handelsforenkling den 27. mai 2004. Denne forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen den 2. desember 2005 og gjennomført i norsk rett 6. mars 2006.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0907/2006
Basis rettsaktnr.: 0648/2004
Celexnr.: 32006R0907

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.07.2006
Frist returnering standardskjema: 17.08.2006
Dato returnert standardskjema: 29.08.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 015/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.07.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: