Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/175/EF av 2. mars 2006 om endring av vedtak 2006/135/EF angående opprettelse av områdene A og B i Frankrike etter utbrudd av høypatogen aviær influensa i denne medlemsstaten...

Commission Decision 2006/175/EC of 2 March 2006 amending Decision 2006/135/EC as regarding the establishment of areas A and B in France due to an outbreak of highly pathogenic avian influenza in that Member State...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU, men krever ikke gjennomføring.

Rettsakten erstatter vedlegg I i vedtak 2006/135/EF med et vedlegg som geografisk angir A- og B-soner i Frankrike.Formålet med vedtaket er å definere områder i EU som er omfattet av bestemmelser om A- og B-soner opprettet som følge av funn av høypatogen aviær influensa H5N1 i fjørfe.

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Vurdering

Det er utarbeidet et utkast 7. april 2006 til forskrift om bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap som gjennomfører bl.a. vedtak 2006/135/EF. Forskriftsutkastet vil fastsettes ved utbrudd av høypatogen aviær influensa. Ny rettsakt som er erstatter 2006/135/EF ble fastsatt 14. juni 2006, vedtak 2006/415/EF. Utkastet av 7. april er derfor blitt oppdatert i juni.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Franske A- og B-soner er opphevet i april og er i vedtak 2006/293/EF tatt ut av vedlegg I til vedtak 20067135/EF.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/175/EF
Celexnr.: 32006D0175

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker