Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/251/EF av 28. mars 2006 om endring av vedtak 2006/135/EF når det gjelder opprettelse av områder A og B i visse medlemsstater pga. utbrudd av høypatogen aviær influensa...

Commission Decision 2006/251/EC of 28 March 2006 amending Decision 2006/135/EC as regarding the establishment of areas A and B in certain member States due to outbreaks of highly pathogenic avian influenza...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU, men krever ikke regelverksendring.

Rettsakten erstatter vedlegget i vedtak 2006/1357EF med et vedlegg som geografisk angir også svenske A- og B-soner.Franske A- og B-soner videreføres i vedlegget. Formålet med vedtaket er å definere områder i EU som er omfattet av bestemmelser om A- og B-soner opprettet som følge av funn av høypatogen aviær influensa H5N1 i fjørfe.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Det er utarbeidet et utkast 7. april 2006 til forskrift om bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap som gjennomfører bl.a. vedtak 2006/135/EF. Forskriftsutkastet vil fastsettes ved utbrudd av høypatogen aviær influensa. Ny rettsakt som er erstatter 2006/135/EF ble fastsatt 14. juni 2006, vedtak 20067415/EF. Utkastet av 7. april ble derfor blitt oppdatert i juni.

Rettsakten er  relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/251/EF
Celexnr.: 32006D0251

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker