Vet - KSP-tiltak Tyskland

Kommisjonsvedtak 2005/950/EF av 23. desember 2005 om endring av vedtak 2003/135/EF når det gjelder utvidelse av planene for utryddelse av klassisk svinepest hos villsvin og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest i visse deler av delstatene Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz (Tyskla...

Commission Decision 2005/950/EC of 23 December 2005 amending Decision 2003/135/EC as regards the extension of the plans for the eradication of classical swine fever in feral pigs and the emergency vaccination of feral pigs against classical swine fever in certain areas of the Federal States of No...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er rettet mot Tyskland og Frankrike. Den endrer vedtak 2003/135/EF hva angår de planene for utryddelse av klassisk svinepest hos villsvin og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest i visse deler av Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz i Tyskland.

Rettsakten bygger på opplysninger gitt til Kommisjonen av tyske myndigheter om at klassisk svinepest i villsvinbestanden påny er påvist i enkelte områder som tidligere var ansett som fri for sykdommen; disse områdene tas derfor nå inn i den eksisterende planen for bekjempelse/nødvaksinering i forhold til klassisk svinepest hos villsvin.

Vedlegget til rettsakten oppdaterer listen opp de områder som er omfattet av bekjempelses- og nødvaksinasjonsplanene.

Merknader

Rettsakten får ingen konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Norsk regelverk på området: Plan for bekjempelse av klassisk svinepest, fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen 10. oktober 2003.

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/950/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/89/EF
Celexnr.: 32005D0950

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2006
Frist returnering standardskjema: 16.03.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen