Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/227/EF av 17. mars 2006 angående midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Israel...

Commission Decision 2006/227/EC of 17 March 2006 concerning certain interim protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic avian influenza in Israel (notified under document number C(2006) 902)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten gjennomføres i Norge samtidig med i EU ved forskrift 24. mars 2006 nr. 369 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Israel.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forbyr innførsel av levende fjørfe, struts, oppdrettsfugl, fuglevilt og andre levende fugler enn fjørfe som omfattes av importbestemmelsen i artikkel 1, tredje ledd i vedtak 2000/666. Likeledes er det forbudt å innføre kjøttprodukter, rugeegg, konsumegg og ubehandlede trofeer fra ovennevnte arter. Unntaket fra importforbudet gjelder produkter av fugl som er slaktet før 15. februar 2006 eller kjøttproduktet som er varmebehandlet i henhold til bokstavene B,C eller D i kapittel 4 i vedlegg II til vedtak 2005/432/EF

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/227/EF
Celexnr.: 32006D0227

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.04.2006

Lenker