Vet - import fiskeprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/154/EF av 18. februar 2005 om endring av vedtak 2003/760/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Fransk Polynesia, når det gjelder utpeking av kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

Commission Decision 2005/154/EC of 18 February 2005 amending Decision 2003/760/EC laying down special conditions governing imports of fishery and products from French Polynesia, as regards the designation of the competent authority and the model of health certificate...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Fransk Polynesia og de godkjente virksomhetene/fartøyene er ført opp på Mattilsynets lister. Meddelelse ble sendt grensekontrollstasjonene 23. mars 2006.

Rettsakten endrer vedtak 2003/760/EF og fastsetter ny kompetent myndighet med ansvar for sertifisering av fiskeprodukter ved eksport fra Fransk Polynesia. Det fastsettes noe endrede vilkår for import til Fellesskapet av fiskeprodukter fra Fransk Polynesia. Helsesertifikat som skal følge forsendelser, er endret og følger som vedlegg til rettsakten. Liste over virksomheter/fartøyer som er godkjent for eksport, er den samme som i vedtak 2003/760/EF. Rettsakten krever ikke regelverksendring, men Fransk Polynesia må føres opp på Mattilsynets tredjelandsliste og virksomhetene/fartøyene må settes inn på Mattilsynets liste over virksomheter som er godkjent for eksport til Norge, jf. kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer § 1-13.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/154/EF
Celexnr.: 32005D0154

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker