Farlig gods på jernbane

Den 7.tekniske tilpasning til direktiv 96/49/EF om transport av farlig gods på jernbane...

Adapting for the seventh time to technical progress Counsil Directive 96/49/EC on the approximation of the laws of the member States with regard to the transport of dangerous goods by rail...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

I Norge reguleres jernbanetransport av farlig gods gjennom forskrift av 1. desember 2006 nr 1331 om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Gjennom forskriftens § 1-2 fremkommer det at jernbanetransport av farlig gods skal skje i samsvar med den til enhver tid gjeldende utgave av RID.

Som følge av den tekniske revisjonen av RID og ADR ble omstruktureringer m.m. i landtransportforskriften sendt på høring 4. juli 2006, med høringsfrist 4. oktober 2006. Ny samlet forskrift med tilhørende vedlegg trer i kraft 1. januar 2007. Som følge av direktivene 2006/89/EF og 2006/90/EF gjelder disse tekniske endringene også for nasjonal transport.

Det er snakk om teknisk tilpasning for å oppnå samsvar med de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra FNs ekspertkomite på transport av farlig gods, og med den generelle tekniske utviklingen på området. Reviderte utgaver av Det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane (RID) foreligger derfor normalt annet hvert år.

Kommisjonens direktiv 2006/90/EC vedrørende teknisk justering av Rådsdirektiv 96/49/EC om medlemsstatenes tilpassning av nasjonale regelverk for transport av farlig gods på jernbane ble vedtatt 3. november 2006. Basisirektivet 96/49/EC om transport av farlig gods på jernbane trådte i kraft 23. juli 1996, og innebar at bestemmelsene om internasjonal transport av farlig gods på jernbane slik de fremkommer i Annex 1 til Vedlegg B i COTIF (RID), også ble gjort gjeldende for transport av farlig gods innen eller mellom landene i EØS-området.

Direktiv 2006/90/EC endrer vedlegget til direktiv 96/49 slik at dette nå samsvarer med de tekniske bestemmelsene som er vedtatt i RID og som vil gjelde fra 1. januar 2007.

Vurdering

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) er representert i de aktuelle fora som utarbeider endringene. Norge er allerede forpliktet til å implementere de tekniske justeringene for intenasjonal transport gjennom COTIF. Det er bare en fordel at de samme regler gjelder for nasjonal transport.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/90/EF
Basis rettsaktnr.: 1996/49/EF
Celexnr.: 32006L0090

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.11.2006
Frist returnering standardskjema: 20.12.2006
Dato returnert standardskjema: 19.12.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 025/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 30.04.2007

Lenker

Til toppen