Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1443/2006 av 29. september 2006 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr og midlertidig godkjenning i 10 år av et koksidiostatikum i fôrvarer

Commission Regulation (EC) No 1443/2006 of 29 September 2006 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs and an authorisation for 10 years for a coccidiostat ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2006

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir varig godkjenning av enzymet 3-fytase som produseres av en gjær,  Hansenula polymorfa (DSM 15087) , handelsnavn Phytase SP 1002. Bruksområdet er smågris, slaktegris, purke, slaktekylling, slaktekalkun og verpehøns. Den enzymproduserende stammen er genmodifisert. EFSA har vurdert saken (FEEDAP og GMO panel) og anbefalt godkjenning.  Fermenteringsprodukter produsert ved hjelp av GMO er inntil EU får revidert sitt regelverk unntatt godkjenning. 
 
Enzymet endo-1,4-beta-xylanase som produseres av  Trichoderma longibrachiatum  (ATCC 2105) er tidligere gitt midlertidig godkjenning for smågris   (For.1411/1999,nr.33). Denne endres nå til permanent godkjenning.   

Semduramicin Na (AVIAX 5%) som er et koksidiostatikum, er tidligere gitt midlertidig godkjenning til slaktekylling (For.1041/2002) fram til 1.6.2006. Etter fornyet vurdering gis det nå godkjenning for samme bruksområde for 10 år. Godkjenningen er gitt til firma Phibro Animal Health,s.a.

25-hydrocholekalsiferol som tilhører gruppen ”Vitaminer, provitaminer og kjemisk entydig beskrevne stoffer med tilsvarende virkning” ble søkt godkjent til slaktekylling, verpehøns og kalkun. Stoffet er gitt varig godkjenning på visse vilkår for nevnte bruksområder. 

Alle de fire produktene ble søkt godkjent iht. dir. 70/524, og godkjenningen er gitt iht. For.1831/2003,art.25 som omhandler overgangsordninger.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Norge har nasjonalt unntak for koksidiostatika.

Fermenteringsproduktet oppfyller gjeldende krav i Forskrift om fôrvarer.  

MERK: Rettsakten ble opphevet i EU ved en feil i 2017, og ble i forlengelsen fjernet fra EØS-avtalen. Den er nå vedtatt på nytt i EU, og er derfor tatt inn i EØS-avtalen igjen.


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge har unntak i EØS-avtalen når det gjelder koksidiostatika. Semduramicin-Na (AVIAX 5%) er ikke godkjent i Norge.

Mattilsynet vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Bransjen er informert.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1443/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1443

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2006
Frist returnering standardskjema: 13.11.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 128/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.08.2007

Lenker

Til toppen