Fôr-Maksimalgrenseverdier organiske klorforbindels

Kommisjonsdirektiv 2006/77/EF av 29. september 2006 om endring av vedlegg I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for når det gjelder maksimalgrenseverdier for organiske klorforbindelser i dyrefôr ...

Commission Directive 2006/77/EC of 29 September 2006 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for organochlorine compounds in animal feed ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 27. april 2007. Forskriftsendringen ble fastsatt 31. juli 2007.

Sammendrag av innholdet

EU innførte allerede i 1974 maksimalgrenser for uønskede stoffer i fôrvarer  (dir.74/63). Disse er senere blitt endret ettersom ny kunnskap er kommet til, samtidig med at det er innført grenser for nye stoffer. Grenseverdiene innebærer forbud mot fortynning. EFSA har nå avgitt uttalelser om flere av disse stoffene og dette gjør det nødvendig med visse justeringer av gjeldende grenser. De viktigste endringene er som følger.

- Når det gjelder aldrin, dieldrin, chlordan, DDT, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen og hexachlorcyclohexaner er uttrykket ”fett” erstattet med ”fett og oljer”. Dette er gjort for å gjøre det tydelig at grensene omfatter alle typer fett og oljer som brukes i fôr er omfattet.

- Grensen for aldrin og dieldrin i fett og oljer senkes fra 0,2 til 0,1 mg/kg, samtidig med at grensen i fiskefôr økes fra 0,01 til 0,02 mg/kg. 

- Det innføres ny grense på 1,0 mg/kg for endosulfan i uraffinert (”crude”) vegetabilsk olje. Tidligere var dette dekket av oljefrø og tilsv. produkter som har en grense på 0,5 mg/kg.


Grensene ble vedtatt på møte i SCFCAH, seksjon fôrvarer 8.-9.6.2006. 

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 7.november 2002 nr. 1290 om fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser direktivet som relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Bransjen er informert om problemstillingen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/77/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0077

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2006
Frist returnering standardskjema: 13.11.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.08.2007

Lenker

Til toppen