Fôr-Tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) som tilsetningsstoff i fôr ...

Commission Regulation (EC) No 1444/2006 of 29 September 2006 concerning the authorisation of Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) as a feed additive ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 27. april 2007. Forskriftsendringer fastsatt 28.06.2007 og notifisert til ESA 17.08.2007.

Sammendrag av innholdet

Rettsakten gjelder godkjenning av et ”Zooteknisk tilsetningsstoff” tilhørende gruppen ”Tarmstabiliserende stoffer”. Det er gitt Id.nr. 4b1820. Aktivt stoff er levende sporer av  Bacillus subtilis  C-3102 (DSM 15544), handelsnavn Calsporin. Godkjenningen er gitt til firma Calpis Co Ltd representert i EU ved Orffa International Holding BV.  EFSA har vurdert produktet inkl. analysemetode, og anbefalt godkjenning. Bruksområdet er slaktekylling og godkjenningen er gitt fram til 20.10.2016. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Norge har nasjonalt unntak for kosidiostatika.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Under ”Andre bestemmelser” er det angitt blandbarhet med følgende koksidiostatika: monensin–Na, salonimycin-Na, semduramicin-Na, lasalocid Na, maduramycin amonium, naracin-nicarbacin og diclazuril. Norge har unntak for koksidiostatika i EØS-avtalen. Bare monensin–Na, salonimycin-Na, lasalocid-Na og maduramycin amonium er godkjent i Norge.

Mattilsynet vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Bransjen er informert.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1444/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1444

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2006
Frist returnering standardskjema: 13.11.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.08.2007

Lenker