Fôr-tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1447/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av en ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som tilsetningsstoff i fôr ...

Commission Regulation (EC) No 1447/2006 of 29 September 2006 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) as a feed additive ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 27. april 2007. Forskriftsendringen fastsatt 28.06.2007 og notifisert til ESA 17.08.2007.

Sammendrag av innhold

Forordningen gjelder godkjenning av et E 1702 som ”Zooteknisk tilsetningsstoff” tilhørende gruppen ”Tarmstabiliserende stoffer”. Det inneholder  Saccharomyces cerevisiae  Sc 47 som aktivt stoff, handelsnavn Biosaf Sc 47. Godkjenningen er gitt til firma LFA Lesaffre Feed Additives, og det er tidligere godkjent til mjølkeku, slaktedyr (cattle for fattening), hest, smågris, purke og slaktekanin. For mjølkeku og hest er godkjenningen midlertidig (nr.5).  Godkjenning som gis nå omfatter lam til slakt og godkjenningsvilkårene inkluderer også krav til analysemetode. Godkjenningen er gitt for en periode på 10 år.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Bransjen er kjent med forordningens innhold.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1447/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1447

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2006
Frist returnering standardskjema: 13.11.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.08.2007

Lenker