MEDIA 2007

Europarlaments- og rådsbestluning nr 1718/2006/EF av 15. november 2006 om gjennomføringen av et støtteprogram for den audiovisuelle sektor (MEDIA 2007)...

Decision No 1718/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 concerning the implementation of a programme of support for the European audiovisual sector (MEDIA 2007)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2006

Spesialutvalg: Kultur

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kulturdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomført

Samarbeidet med EU på den audiovisuelle sektoren er hjemlet i EØS-avtalens protokoll 31, som åpner for EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs programmer på audiovisuell sektor.

Europarlaments- og rådsbestluning nr 1718/2006/EF av 15. november 2006 om gjennomføringen av et støtteprogram for den audiovisuelle sektor (MEDIA 2007) trådte i kraft for EU 1. januar 2007. MEDIA 2007 gjelder fra 1. januar 2007 til og med 31. desember 2013. Budsjettet for programmet er for disse syv årene totalt på 754 950 000 euro.

Formålet med MEDIA 2007 er å styrke den audiovisuelle industrien økonomisk for å gjøre den i stand til mer effektivt å spille en kulturell rolle i samfunnet. Programmet har tre overordnede mål; a) å bevare og fremme europeisk kulturelt mangfold og den europeiske filmarven, garantere dets tilgjengelighet til europeiske borgere og fremme tverrkulturelle dialog, b) å øke utbredelsen av og publikumsoppslutningen om europeiske audiovisuelle verk innenfor og utenfor EU, blant annet gjennom større samarbeid mellom aktørene i bransjen, og c) å styrke konkurranseevnen til den europeiske audiovisuelle industri i et åpent og konkurransedyktig marked gjennom å fremme forbindelser mellom aktørene i bransjen.

For å nå disse målene vil programmet støtte utdanning av europeiske yrkesutøvere i den audiovisuelle industrien, utvikling, distribusjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle verk og pilotprosjekter for å sikre at programmet tilpasser seg markedsutviklingen. 

Ved tildeling av støtte skal MEDIA 2007 prioritere følgende:
-          fremme kreativiteten i den audiovisuelle industrien og kunnskapen og spredningen av den europeiske filmarven
-          styrke produksjonsstrukturen i den europeiske audiovisuelle industrien, særlig små og mellomstore bedrifter
-          redusere ubalansen mellom stater med høy produksjonskapasitet og stater og regioner med lav produksjonskapasitet og/eller begrenset språklig og geografisk nedslagsfelt
-          følge og støtte markedsutviklingen i forhold til digitalisering

Støtte kan normalt ikke overstige 50 % av prosjektets/tiltakets kostnader, bortsett fra enkelte særlige unntak hvor støtten kan dekke opp til 75 %.

Kommisjonen er ansvarlig for å iverksette programmet. Som i MEDIA Plus, vil Kommisjonen lede arbeidet i en forvaltningskomité - MEDIA- komiteen - med representasjon fra medlemslandene. Videre skal MEDIA-deskene, informasjonskontorer opprettet i hvert deltakerland, fungere som bindeledd mellom programmet og den audiovisuelle bransjen.

Vurdering

MEDIA 2007 er i all hovedsak en videreføring av nåværende program MEDIA Plus, men med økt fokus på digital teknologi og virkemidler for å øke små og mellomstore bedrifters tilgang til finansiering. Programmet innebærer også tiltak rettet mot de profesjonelle i de nye medlemslandene.

Medieprogrammet styrker norske film- og fjernsynsproduksjoners muligheter for distribusjon utenfor Norge og Norden. Nettverksbygging utover landets grenser bidrar videre til å styrke den økonomiske og faglige utviklingen i norsk audiovisuell sektor.

Norge har deltatt i EUs medieprogram siden 1993 ((MEDIA (1991-1995), MEDIA II (1996-2000) og MEDIA Plus (2001-2006)). Norske erfaringer med programmet er gode. Norge har i de fleste år mottatt mer støtte fra de ulike MEDIA-programmene enn det Norge har betalt i bidrag til programmene. I perioden 2001-2005 mottok norske prosjekter totalt 74,1 mill kr i støtte. Til sammenlikning var Norges utgifter til dekning av programkostnader og administrasjon for samme periode 67,7 mill kr. Samlet sett for MEDIA Plus (2001-2006) ble det imidlertid et negativt resultat for Norge på 1,5 mill kroner. Ikke-målbare resultater som økt kompetanse og nettverksbygging er imildertid også svært viktig.

Norges kontingent til MEDIA Plus var i 2006 på ca 15 mill kroner. Kostnader for norsk deltakelse i MEDIA 2007 vil ligge på omtrent samme nivå.

Andre opplysninger

I arbeidet med å utforme MEDIA 2007 hadde Kommisjonen i august 2003 en omfattende konsultasjon med den europeiske audiovisuelle industrien. Videre bekreftet midtveisevaluering av MEDIA Plus at programmet samsvarer med den audiovisuelle sektorens behov.

Kultur- og kirkedepartementet hadde høringsmøte med den norske audiovisuelle bransjen 2. november 2004. Det syntes å være samlet enighet om at Medieprogrammet er viktig for bransjen og at Norge derfor bør delta også i MEDIA 2007. 

EFTA er i MEDIA Plus og tidligere Medieprogram gitt en nasjonal ekspert i Kommisjonen, som er besatt av Norge etter avtale EFTA-landene i mellom. Kostnadene forbundet med den nasjonale eksperten ligger på omlag kr 800.000 og kommer i tillegg til programkostnadene.

EU betaler halvparten av kostnadene forbundet med norsk MEDIA-desk, mens Norge betaler den andre halvdelen. Kostnaden for Norge utgjør omlag kr 700.000 per år.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1718/2006/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D1718

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.06.2007
Frist returnering standardskjema: 15.06.2007
Dato returnert standardskjema: 15.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 068/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker