Plantevernmidler

Kommisjonsdirektiv 2006/85/EF av 23. oktober 2006 som endrer Rådsdirektiv 91/414/EØF for å inkludere fenamiphos og ethephon som virksomme stoffer....

Commission Directive 2006/85/EC of 23 October 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include fenamiphos and ethephon as active substances....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-landene.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten omhandler beslutning om å inkludere 2 eksisterende virksomme stoffer (plantevernmidler) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, den såkalte positivlisten. Virksomme stoffer som skal inngå i plantevernmidler blir for tiden vurdert av EU-landene mht eventuell oppføring på positivlisten. Dette gjelder både eksisterende virksomme stoffer (på markedet per 25. juli 1993) og EU-nye virksomme stoffer. Av stoffene som er behandlet på fellesskapsnivå kan bare de som er oppført på positivlisten inngå i plantevernmidler som godkjennes av hvert enkelt medlemsland i hht kriteriene i rådsdirektiv 91/414/EØF. Ved vurdering av plantevernmidler som inneholder de aktuelle stoffene for eventuell godkjenning i medlemslandene skal det tas spesielt hensyn til følgende:

Fenamiphos: Beskyttelse av vannlevende organismer, ikke-målorganismer i jord og grunnvann i sårbare situasjoner. Godkjenningsbetingelsene skal inkludere risikoreduserende tiltak og overvåkingsprogrammer skal initieres ved behov for å verifisere potensiell grunnvannsforurensning i sårbare soner.

Etephon: Ingen

Merknader

Rådsdirektiv 91/414/EØF er en del av EØS-avtalen, men EØS/EFTA-landene har et ikke tidsavgrenset unntak for disse bestemmelsene, og de er derfor ikke implementert i norsk regelverk. Vurdering av plantevernmidler for bruk i Norge reguleres av forskrift om plantevernmidler av 26. juli 2004.

Status for stoffene (brukt som plantevernmiddel) i Norge:

Fenamiphos: Ikke i Norge.

Etephon: Godkjent.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel i henhold til gjeldende unntak.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/85/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0085

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2006
Frist returnering standardskjema: 06.12.2006
Dato returnert standardskjema: 04.12.2006
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen