Vet-AI

Kommisjonsvedtak 2006/705/EF av 20. oktober 2006 om godkjenning av plan for forebyggende vaksinering mot aviær influensa av subtype H5 i utvalgte besetninger i Nordrhein- Westfalen i Tyskland etter direktiv 2005/94/EF...

Commission Decision 2006/705/EC of 20 October 2006 approving the plan for preventive vaccination against avian influenza of subtype H5 in certain holdings in North Rhine-Westphalia submitted by Germany under Council Directive 2005/94/EC (notified under document number C(2006) 4906) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner Tysklands plan for beskyttende vaksinering mot aviær influensa av subtype H5 i utvalgte fjørfedyrehold i Nordrhein-Westphalen. Direktiv 2005/94/EF (AI-direktivet) åpner for beskyttende vaksinering mot aviær influensa og Tysklands planer gir informasjon som krevd i direktivet. Tyskland har i 2006 hatt utbrudd av HPAI H5N1 hos villfugl, i en besetning og i en dyrepark. De vil nå gjennomføre et feltstudium for å samle inn data om vaksinering som et verktøy i forbygging og bekjempelse av aviær influensa.

Planens innehold:

- Fjørefe i tre utvalgte, kommersielle fjørfedyrehold vaksineres med inaktivert vaksine av aviær influensa subtype H5N2.

- Smittehygieniske tiltak og offentlig overvåking skal gjennomføres i de tre dyreholdene.

- Det skal gjelde forflytningsrestriksjoner for fjørfe, -produkter og -kadaver i de tre dyreholdene; innebærer at det ikke kan omsettes.

- Planen gjelder til 30. september 2008.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Relevant norsk regelverk er forskrift om vaksinasjon av husdyr, vilt, fisk og andre akvatiske dyr, samt plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa (instruks til Mattilsynet).

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ingen notifisering til ESA på Form1

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/705/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/94/EF
Celexnr.: 32006D0705

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.11.2006
Frist returnering standardskjema: 07.12.2006
Dato returnert standardskjema: 14.12.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 072/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen