Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Veterinære legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2006 av 29. september 2006 om endring av Vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en felles fremgangsmåte for fastsettelse av maksimale grenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærpreparater i næringsmidler av animalske opprinnelse for flu...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1451/2006 of 29 September 2006 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards fluazuron...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 29. september 2006, og ble innlemmet i EØS-avtalen 27. april 2007.

Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, fastsatt 18.06.2007.

Sammendrag av innhold:

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2006 omhandler:

Fluazuron, er et parasittmiddel som brukes for å kontrollere flåttangrep på storfe og stoffet påføres huden før flåttsesongen. Det er mulighet for en ny behandling etter 3-6 mnd. Stoffet virker ved at det hemmer dannelsen av kitin, som inngår i flåttens skjelett, men som ikke virker tilsvarende på pattedyr. Stoffet er oppført på vedlegg III for storfe muskel, fett, lever og nyre unntatt melkeproduserende storfe. Fluazuron er foreslått flyttet til vedlegg I for storfe muskel, fett, lever og nyre, unntatt for melkeproduserende storfe.

Natriumnitritt er en uorganisk forbindelse som brukes til bekjempelse av bakterier, samt som konserveringsmiddel i mat (E250). I veterinærmedisin brukes det som spenedyppingsmiddel til forebygging av jurbetennelse, som har MRL (Maximum Residue Limit) for bruk på huden til melkeproduserende storfe. Det foreslås inkluderet på vedlegg II for storfe til bruk på hud.

Peforelin er et syntetisk gonadotropin realeasing hormon (GnRH) som brukes til å indusere brunstsyklus hos purker og er foreslått inkludert på vedlegg II for svin. Stoffet er nesten identisk med andre GnRH stoffer som allerede er oppført på vedlegg II.

Vedlegg I inneholder liste over farmakologisk virksomme stoffer som har fastsatte grenseverdier med hensyn på rester. Vedlegg II inneholder liste over stoffer som er vurdert til ikke å behøve fastsatte grenseverdier. Vedlegg III inneholder liste over stoffer med midlertidig fastsatte grenseverdier.

Merknader:

Rettsakten krever endring i forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den Norske Veterinærforening, kjøttbransjens landsforening, Tine, Norges veterinærhøgskole, Vetlis, fagsenteret for fjørfe, fagsenteret for svin, landbrukssamvirkets felleskontor og fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Vi har ikke mottatt noen anmerkninger til endringene.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1451/2006
Basis rettsaktnr.: 1451/2006
Celexnr.: 32006R1451

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2006
Frist returnering standardskjema: 13.11.2006
Dato returnert standardskjema: 14.12.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 012/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.01.2007
Høringsfrist: 28.02.2007
Frist for gjennomføring: 18.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen