Beslutning nr. 206

Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeideres beslutning nr. 206 av 15. desember 2005 om arbeidsmåten for og sammensetningen av Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon ...

Adminstrative Commission of the European Communities on social security for migrant workers Decisison No 206 of 15 December 2005 concerning the methods of operation and the composition of the Audit Board of the Administrative Commission on Social Security for Migrant Workers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2006

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007 ved EØS-komitéens beslutning nr 85/2007. 

Sammendrag av innholdet Beslutningen gjelder endringer og oppdatering av reglene for sammensetningen og arbeidsmåten for revisjonsutvalget, vesentlig på bakgrunn av utvidelsen med 10 nye medlemsstater. For øvrig dreier det seg i hovedsak om endringer av formell art og konsolidering av bestemmelsene gitt i tidligere beslutninger, nærmere bestemt beslutning nr. 86 av 24. september 1973 og 159 av 3. oktober 1995. Det alt vesentlige av reglene for utvalget var fastlagt i beslutning nr. 86 fra 1973, mens beslutning nr. 159 fra 1995 kun fastla at formannskapet skulle følge vanlig turnus. Disse oppheves begge og blir erstattet av beslutning nr. 206. Den tidligere bestemmelse i beslutning nr. 86 om ILO-representanters adgang til å delta i utvalgets møter er fjernet. Det er dessuten tatt inn et nytt ledd i punkt 2 i vedlegget til beslutningen om at utvalget skal bli assistert av en uavhengig ekspert for å beregne de gjennomsnittlige utgifter til behandling m.v. og vurdere refusjonskrav fra medlemsstatene iht rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artiklene 94, 95 og 101. Merknader Beslutningen er vedtatt i medhold av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artikkel 101 nr. 3. Rådsforordning nr. 1408/71 og rådsforordning nr. 574/72 er inkorporert i norsk rett ved forskrift av 1. desember 2000 nr. 1204 med hjemmel i en rekke lover, herunder lov om folketrygd §§ 1-3 og 25-15. Beslutningen krever ikke endringer i forhold til norsk rett. Sakkyndige instansers merknader Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Den er uproblematisk.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 206/2005/EF
Basis rettsaktnr.: 574/1972/EF
Celexnr.: 32006D0352

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.05.2006
Frist returnering standardskjema: 29.06.2006
Dato returnert standardskjema: 22.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 085/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 07.07.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen