EgenskapVerdi
Notat id:13488
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg VI. Trygd
Sortering Vedlegg/protokoll:11
Kapittel i EØS-avtalen:
Sortering Kapittel:0

Tittel:

Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 988/2009 av 16. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og fastlegging av innholdet i dens vedlegg...


{"name":"Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 988/2009 av 16. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og fastlegging av innholdet i dens vedlegg...","depName":"AD","description":{"description":"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><u>Sammendrag av innholdet</u></p><p>Rettsakten gjelder endringer og tilf&oslash;yelser til forordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger og fastlegging av innholdet i vedleggene til forordningen. Rettsakten forener b&aring;de forslaget som&nbsp;ble fremlagt av Kommisjonen 24. januar 2006 (KOM(2006)7 endelig utgave) om vedlegg XI samt enkelte bestemmelser (artikler) i forordningen&nbsp;og forslaget som ble fremmet av Kommisjonen 3. juli 2007 (KOM(2007)376 endelig utgave) om fastsettelse av vedleggene II og X samt endring og oppdatering av de &oslash;vrige vedleggene.</p><p>Den nye forordningen&nbsp;skal erstatte forordning 1408/71, jf. E&Oslash;S-avtalens vedlegg VI nr. 1.&nbsp;Forordningen er inkorporert i norsk rett ved forskrift av 30. juni&nbsp;2006 nr. 731 med hjemmel i en rekke lover, herunder folketrygdloven &sect;&sect; 1-3 og 25-15.&nbsp;Form&aring;let med denne nye forordningen er &aring; gj&oslash;re regelverket enklere og mer brukervennlig. Fremstillingen er gjort lettere tilgjengelig for den vanlige bruker og mer h&aring;ndterlig for dem som skal administrere den.</p><p>Forordningene inneholder bestemmelser som tar sikte p&aring; &aring; koordinere medlemslandenes trygdeordninger. Med andre ord tar de sikte p&aring; &aring; s&oslash;rge for at personer som benytter seg av den frie bevegelighet og flytter fra et land til et annet kan beholde de rettigheter som de har opptjent (pensjonsrettigheter m.v.) og gis adgang til trygdeordninger i tilflyttingslandet slik at man er sikret kontinuitet i opptjening og dekning for risiki. Enkelte s&aelig;rlige, ikke-avgiftsbaserte kontantytelser av blandet art er koordinert p&aring; en slik m&aring;te at de kun skal gis i bostedslandet. Det samme gjelder naturalytelser ved sykdom, graviditet og f&oslash;dsel. Dessuten finnes det bestemmelser som gir rettigheter til medisinsk behandling under midlertidig opphold i andre medlemsland.</p><p><i>Rettsaktens&nbsp;innhold og form&aring;l:</i></p><p>Rettsaktens artikkel 1 gjelder endringer av enkelte bestemmelser og vedlegg til forordning nr. 883/2004. De aktuelle bestemmelser er artikkel 1 (definisjon av naturalytelser), artikkel 3 nr. 5 (ytelser som ligger utenfor forordningens omfangsomr&aring;de), artikkel 14 nr. 4 (frivillig forsikring), artikkel 15 (betegnelser p&aring; personalgrupper i EU-organer), artikkel 18 (rett til naturalytelser for familiemedlemmer til grensearbeidere), artikkel 28 (rett til naturalytelser for tidligere grensearbeidere), artikkel 36 nr. 1 (naturalytelser i forbindelse med yrkesskade mv). Det er videre foretatt tilpasninger i diverse bestemmelser i pensjonskapitlene (artiklene 51 til 57). Endringene gjelder artikkel 51 (endring av nr. 3 om sammenlegging), ny 52 nr. 5 (som presiserer at man ogs&aring; kan se bort fra pro rata-beregningen etter forordningen n&aring;r det gjelder innskuddsbaserte pensjonsordninger), artikkel 56 nr. 1 bokstav c) (referansen til vedlegg XI skal innledes av ordene &quot;om n&oslash;dvendig&quot;) og artikkel 57 nr.4 (som presiserer at man ogs&aring; kan se bort fra pro rata-beregningen etter forordningen n&aring;r det gjelder innskuddsbaserte pensjonsordninger) m.v. </p><p>Under artikkel 87 nr. 10 er tilf&oslash;yd to nye punkter 10a og 10b er tilf&oslash;yd, begge med referanse til vedlegg III, jf nedenfor.</p><p><i>N&aelig;rmere om endringene av vedleggene: &nbsp;</i></p><p>1. Vedlegg I</p><p>Vedlegg I (I) (bidragsforskott) og I(II) (engangsst&oslash;nad ved f&oslash;dsel og adopsjon) gjelder ytelser som faller utenfor forordningens materielle omfang i henhold til artikkel 1 (z) og er oppdatert bl a med hensyn p&aring; de nye medlemsstatene som har kommet til etter 30. april 2004. Tilf&oslash;yelsene i I(I) gjelder Bulgaria, Luxembourg, Polen, Slovenia og Slovakia, i&nbsp; I(II) Bulgaria, Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Polen, Romania, Slovenia og Slovakia. </p><p>2. Vedlegg II </p><p>Vedlegg II gjelder bestemmelser i tidligere avtaler mellom to eller flere medlemsstater som fortsatt skal forbli i kraft, og omfatter alt i alt 36 opptegnelser. Etter forordning 883/2004 artikkel 8 (1) trer forordningen, som en generell hovedregel, i stedet for bestemmelser i tidligere trygdeavtaler mellom medlemsstatene som gjelder samme forhold og personkrets. Enkelte bestemmelser kan opprettholdes, og m&aring; da oppf&oslash;res i dette vedlegget her.&nbsp;Vedlegget tilsvarer vedlegg III i forordning 1408/71.</p><p>3. Vedlegg III </p><p>Vedlegget gjelder helsetjenester for familiemedlemmer til grensearbeidere og er uten motstykke i eksisterende regelverk. Nye oppf&oslash;ringer (begrensninger i rettigheter i kompetent stat/utenfor bostedslandet) gjelder Estland, Italia, Litauen og Ungarn.</p><p>4. Vedlegg IV </p><p>Vedlegget gjelder helsetjenester for pensjonister og har heller ikke noen parallell i eksisterende regelverk. De nye oppf&oslash;ringene (utvidelse av rettigheter ved retur til kompetent stat/utbetalingslandet) gjelder Bulgaria, Den tsjekkiske republikk, Kypros, Ungarn, Nederland, Polen og Slovenia. Opptegnelsen for Italia slettes.</p><p>5. Vedlegg V</p><p>Vedlegget gjelder helsetjenester for tidligere grensearbeidere (utvidelse av rettigheter). Det er ingen parallell i gjeldende regelverk (forordning 1408/71). Det er ikke foresl&aring;tt nye oppf&oslash;ringer her.</p><p>6. Vedlegg VI</p><p>Vedlegg VI gjelder &quot;type A-lovgivning&quot;, dvs. ordninger hvor st&oslash;rrelsen p&aring; ytelsene ved uf&oslash;rhet er uavhengig av trygdetidens lengde. Ordningene er gjenstand for s&aelig;rskilt koordinering i henhold til artikkel 44 (1). N&aring;r en person bare har v&aelig;rt omfattet av slike ordninger, skal hele ytelsen tilst&aring;s fra ett av landene etter risikoprinsippet. Som hovedregel vil dette v&aelig;re der hvor vedkommende er trygdet p&aring; tidspunktet for st&oslash;nadstilfellet (uf&oslash;retidspunktet). Dette st&aring;r i kontrast til det proratariske prinsipp som gjelder n&aring;r minst ett land med type B-lovgivning (ordninger hvor ytelsene utm&aring;les i forhold til trygdetiden) er inne i bildet, og hvor hvert av landene er ansvarlig for &aring; utbetale en delpensjon i forhold til trygdetiden der. De nye oppf&oslash;ringene gjelder Den tsjekkiske republikk, Estland og Latvia.</p><p>7. Vedlegg VII</p><p>Vedlegg VII gjelder tabeller som angir samsvar mellom medlemsstatenes lovgivning med hensyn til vilk&aring;rene for og graderingen av uf&oslash;rhet. Etter hovedregelen i artikkel 46 i forordning 883/2004 bed&oslash;mmer den enkelte medlemsstat hvorvidt vedkommende oppfyller kravene til uf&oslash;rhet og graden av uf&oslash;rheten. Etter artikkel 46 kan imidlertid de enkelte medlemsstatene bestemme at en avgj&oslash;relse i en annen medlemsstat ogs&aring; skal legges til grunn for rettigheter etter deres lovgivning fordi vilk&aring;rene er parallelle og likeartede, eller med andre ord samsvarende. For at en slik avgj&oslash;relse skal bli bindende m&aring; forpliktelsen om samsvar v&aelig;re nedfelt i vedlegg VII. Vedlegg VII tilsvarer vedlegg V i forordning 1408/71. Det har kun v&aelig;rt fire land som har hatt oppf&oslash;ringer i vedlegget (Belgia, Frankrike, Italia og Luxembourg). Etter endringsrettsakten vil det n&aring; bare v&aelig;re tre, og da de tre f&oslash;rstnevnte, idet Luxembourg trekker seg. Som f&oslash;lge av endringer i luxembourgsk lovgivning de senere &aring;r, er det ikke lenger samsvar mellom denne og lovgivningen i noen av de andre medlemslandene.&nbsp;Kolonnene og tabellen for Luxembourg&nbsp;er fjernes.&nbsp; </p><p>8. Vedlegg VIII</p><p>Vedlegg VIII gjelder tilfeller hvor pro rata-beregningen etter artikkel 52 (1) b) kan unnlates (del 1) eller hvor den ikke kommer til anvendelse/ikke er aktuell (del 2). Etter artikkel 52 (4) kan man unnlate &aring; foreta pro rata temporis-beregningen n&aring;r det er fastsl&aring;tt at beregningen etter nasjonale regler alltid gir et like bra eller bedre resultat. Disse skal oppf&oslash;res i del 1. </p><p>Etter artikkel 52 (5)<a href=\"file:///C:/Documents%20and%20Settings/tt/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KDYF49EN/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm#_ftn2\" target=\"_blank\"> kommer pro rata-beregningen ikke til anvendelse p&aring; ordninger hvor trygdetidsperioder og lengden p&aring; slike er uten betydning. Det gjelder eksempelvis innskuddsbaserte og fonderte ordninger, som for eksempel det nye pensjonssystemet i Sverige fra 2003 og ordningene i flere av de nye medlemsstatene.</a>&nbsp;Disse skal oppf&oslash;res i del 2.</p><p>9. Vedlegg IX</p><p>Vedlegg IX gjelder ytelser som grunner seg p&aring; sammenfallende eller overlappende perioder mv, og som det er anledning til &aring; samordne p&aring; n&aelig;rmere vilk&aring;r. Form&aring;let med slik samordning er &aring; forhindre overpensjonering mv, dvs. at man f&aring;r to eller flere fulle ytelser av samme art for samme tidsrom. Artikkel 54 angir mulighetene og begrensningene for &aring; anvende nasjonale samordningsregler. En forutsetning for &aring; foreta samordning, er at det er fastsatt bestemmelser om dette i nasjonal lovgivning. </p><p>Samordningsreglene kan imidlertid ikke anvendes p&aring; pro rata-ytelser beregnet etter artikkel 52 (1) b), dvs. at pro rata-bel&oslash;pet utgj&oslash;r en nedre grense for hva som kan avkortes. Videre er samordning begrenset til ytelser som gis fullt ut, uavhengig av trygdetiden (Type A-ytelser)&nbsp;eller som utm&aring;les p&aring; grunnlag av fremtidig trygdetid. De aktuelle ytelser m&aring; ogs&aring; v&aelig;re oppf&oslash;rt i Vedlegg IX, hhv i del I (Type A-ytelser) eller del II (fremtidig medregning). En ytterligere begrensning ligger i at adgangen til &aring; anvende interne samordningsregler faller bort dersom det er inng&aring;tt avtale mellom to eller flere medlemsstater om ikke &aring; medregne fremtidig trygdetid mer enn &eacute;n gang. Slike avtaler skal anf&oslash;res i Vedlegg IX del III.</p><p>Endringene som f&oslash;lge av rettsakten, gjelder hhv. Latvia, Litauen, Nederland, Slovakia og Sverige.</p><p>10. Vedlegg X </p><p>Vedlegg X gjelder s&aelig;rlige ikke-avgiftsbaserte kontantytelser av blandet art, dvs. ytelser som ligger i grenselandet mellom sosialhjelp og trygd. I henhold til artikkel 70 i forordning 883/2004 er ytelser av denne type unntatt fra det generelle eksportkravet i forordningen, og kommer kun til utbetaling i bostedslandet. Det er en forutsetning av at de er oppf&oslash;rt i vedlegg X. Vedlegg X tilsvarer vedlegg IIa i forordning 1408/71.&nbsp;&nbsp;</p><p>11. Vedlegg XI</p><p>Vedlegg XI gjelder s&aelig;rlige bestemmelser om anvendelsen av medlemsstatenes lovgivning, dvs. n&aelig;rmere presiseringer om hvordan de enkelte medlemslands ordninger og ytelser skal koordineres. Vedlegget tilsvarer og erstatter vedlegg VI i forordning 1408/71.<a href=\"showReport.do?searchId=63#_ftn1#_ftn1\" target=\"_blank\"></a> I samsvar med det overordnede form&aring;l bak moderniseringen og forenklingen, inneholder vedlegg XI vesentlig f&aelig;rre opptegnelser enn det n&aring;v&aelig;rende vedlegg VI (47 mot tidligere 132). Det vises til nedenst&aring;ende tabell.</p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p>Oppf&oslash;ringer i aktuelle vedlegg &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vedlegg VI i 1408/71&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vedlegg&nbsp; XI i 883/2004</p><table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><tr><td width=\"205\"><p>Belgia</p></td><td width=\"205\"><p>12</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Bulgaria</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td><td width=\"205\"><p>1</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Tsjekkiske republikk</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td><td width=\"205\"><p>1</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Danmark </p></td><td width=\"205\"><p>10</p></td><td width=\"205\"><p>4</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Tyskland</p></td><td width=\"205\"><p>18</p></td><td width=\"205\"><p>8</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Estland</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td><td width=\"205\"><p>1</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Hellas</p></td><td width=\"205\"><p>10</p></td><td width=\"205\"><p>2</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Spania</p></td><td width=\"205\"><p>9</p></td><td width=\"205\"><p>4</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Frankrike</p></td><td width=\"205\"><p>9</p></td><td width=\"205\"><p>3</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Irland</p></td><td width=\"205\"><p>9</p></td><td width=\"205\"><p>2</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Italia</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Kypros</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td><td width=\"205\"><p>1</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Latvia</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Litauen</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Luxembourg&nbsp; </p></td><td width=\"205\"><p>8</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Ungarn</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Malta</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td><td width=\"205\"><p>1</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Nederland </p></td><td width=\"205\"><p>7</p></td><td width=\"205\"><p>4</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>&Oslash;sterrike</p></td><td width=\"205\"><p>7</p></td><td width=\"205\"><p>3</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Polen</p></td><td width=\"205\"><p>1</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Portugal</p></td><td width=\"205\"><p>1</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Slovenia</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Slovakia</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td><td width=\"205\"><p>0</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Finland</p></td><td width=\"205\"><p>5</p></td><td width=\"205\"><p>2</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>Sverige</p></td><td width=\"205\"><p>5</p></td><td width=\"205\"><p>5</p></td></tr><tr><td width=\"205\"><p>UK&nbsp; </p></td><td width=\"205\"><p>20</p></td><td width=\"205\"><p>5</p></td></tr></table><p>Ikrafttreden&nbsp; </p><p>Rettsakten ble vedtatt av r&aring;d og parlament 16. september 2009 og ble publisert i EU-tidende 30. oktober 2009. Den tr&aring;dte i kraft i EU dagen etter at den ble offentliggjort og f&aring;r anvendelse fra datoen for gjennomf&oslash;ringsforordningens ikrafttreden, dvs. 1. mai 2010 jf. artikkel 2.</p><p><u>Merknader</u></p><p>Gjeldende koordineringsinstrumenter for trygdeordninger (forordning nr. 1408/71 og 574/72) er inkorporert i norsk rett ved forskrift av 30. juni 2006 nr. 731 med hjemmel i en rekke lover, herunder lov om folketrygd &sect;&sect; 1-3 og 25-15. Rettsakten vil kunne inkorporeres i norsk rett ved forskrift p&aring; samme hjemmelsgrunnlag og vil ikke medf&oslash;re behov for andre endringer i forhold til norsk rett.</p><p><u>Sakkyndige instansers merknader</u></p><p>Rettsakten er&nbsp;vurdert i relevante organer p&aring; departements- og direktoratsniv&aring;, og behandlet&nbsp;i spesialutvalg for trygd 1. april 2009. Rettsakten er funnet E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</p> \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t","draftno":13488,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"\t\t\t\t \t\t\t","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>E&Oslash;S-komiteen vedtok innlemmelse av rettsakten i E&Oslash;S-avtalen ved beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om endring av E&Oslash;S-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, som tr&aring;dte i kraft 1. juni 2012.</p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t","valuation":"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><u>Gjeldende norsk rett p&aring; omr&aring;det</u></p><p>Trygdeomr&aring;det reguleres i Norge av en rekke lover hvorav den viktigste er lov av 28. februar 1997 om folketrygd.</p><p>Koordinering av trygdeytelser for personer som beveger seg over landegrensene er regulert i en rekke bi- og multilaterale avtaler, s&aring;kalte trygdeavtaler, som Norge har inng&aring;tt i henhold til folketrygdlovens &sect; 1-3 m.v. Det viktigste regelverk p&aring; dette omr&aring;det er n&aring; E&Oslash;S-avtalens bestemmelser.</p><p>E&Oslash;S-avtalens bestemmelser g&aring;r ved motstrid foran bestemmelser i nasjonal lovgivning. Dette f&oslash;lger av E&Oslash;S-loven av 27. november 1992 nr. 109 &sect; 2. Etter artikkel 8 nr. 1 i forordning nr. 883/2004, jf. artikkel 6 i forordning 1408/71, trer forordningens regler i stedet for bilaterale avtaler. For personer som er omfattet av personkretsen til forordningene og for tilfeller som h&oslash;rer under deres saklige anvendelsesomr&aring;de, er det alts&aring; reglene i disse forordningene som kommer til anvendelse. </p><p><u>Norske interesser</u></p><p>Rettsakten&nbsp;fremst&aring;r som lite kontroversielle. Det dreier seg vesentlig om justeringer av teknisk art som ikke er problematiske sett fra et norsk synspunkt. Fra norsk side vil rettsakten f&oslash;lgelig v&aelig;re akseptabel. En m&aring; imidlertid p&aring;regne tilsvarende oppmerksomhet om saneringsbehovet og hva som skal oppf&oslash;res i vedlegg XI for EFTA-landenes vedkommende i forbindelse med innlemmelsen av rettsakten i E&Oslash;S-avtalen. Vi tar i utgangspunktet sikte p&aring; &aring; opprettholde de&nbsp;2 opptegnelsene vi har i n&aring;v&aelig;rende vedlegg VI til forordning 1408/71 som fortsatt er n&oslash;dvendige. I tillegg vil det eventuelt kunne bli aktuelt &aring; se p&aring; noe tilsvarende den danske 3-&aring;rsregelen for ikke - yrkesaktive (unntak fra sammenlegging) for rett til dansk folkepensjon p&aring; grunnlag av botid.</p><p><u>Forhandlingssituasjonen</u></p><p>Rettsakten anses ikke som problematisk for norsk del. </p><p>Rettsakten er E&Oslash;S-relevant. Dette er ogs&aring; Kommisjonens mening jf. merknaden i punkt 5 annet kulepunkt i forslagets forklarende memorandum (&rdquo;The proposed act&nbsp; concerns an EEA matter and should therefore extend to the European Economic Area&rdquo;). Fri bevegelighet for personer er et av m&aring;lene og prinsippene i avtalen, jf. artikkel 28, 29 og 30 om fri bevegelighet for arbeidstakere og selvstendige n&aelig;ringsdrivende. Artikkel 29 tilsvarer EF-traktaten artikkel 42 om trygderettigheter for arbeidstakere og selvstendige n&aelig;ringsdrivende som flytter innenfor fellesskapet</p><p><u>Andre synspunkter</u></p><p>E&Oslash;S-notatet ble behandlet i&nbsp;spesialutvalg for trygd 1. mars 2007 og 1. april 2009.</p><p><u>Administrative, &oslash;konomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser for Norge </u></p><p>Rettsakten n&oslash;dvendiggj&oslash;r ingen endringer i norsk nasjonal lovgivning. Den vil heller ikke f&aring; &oslash;konomiske, budsjettmessige, administrative eller rettslige konsekvenser for Norge.</p><p><u>Alternativ</u></p><p>Det er ikke aktuelt &aring; nedlegge veto mot hele eller deler av rettsakten slik den foreligger.</p><p><u>Konklusjon</u></p><p>Rettsakten kan godtas fra norsk side.</p> \t\t\t \t\t\t \t\t\t","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":"2012-06-01T00:00:00","actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":true,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"0988/2009","basisArticleno":"0883/2004","celexno":"32009R0988","changed":"2012-10-27T00:00:00","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":13488,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg VI. Trygd","eeaAttachmentChapter":null,"eeaAttachmentChapterIndex":0,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":11,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"REGULATION (EC) No 988/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes ...","established":"2006-10-30T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Parlament og Råd","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0043:0072:EN:PDF","komLink":"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0007en01.pdf","komno":"KOM(2006)7","lawChange":false,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":"http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20120622-0585.html","notifyEsa":"2012-07-05T00:00:00","notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":"","otherLink":"","partOfEea":"2011-07-01T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"076/2011","politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":"http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=193827","pubType":null,"pubno":1151,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"","reviewLetterLink":"","reviewedSu":"2009-04-01T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Endring av forordning 883/2004","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":"2012-06-01T00:00:00","startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2009-07-27T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2009-09-07T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2009-07-31T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Trygd","suId":24,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 988/2009 av 16. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og fastlegging av innholdet i dens vedlegg...","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2012-10-27T00:00:00","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":13488,"pubnoSpecified":true},"suName":"Trygd","xoName":"Anne-Louise Resberg"}