Forlengelse av eksisterende gruppeunntak

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1976/2006 om forlengelse av anvendelsesperioden til eksisterende gruppeunntak...

Commission Regulation (EC) No 1976/2006 of 20.12.06 amending Regulations (EC) No 2204/2002, No 70/2001, No 68/2001 as regards period of application...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2006

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen vedtok forordning nr. 1976/2006 20. desember 2006. Den trådde i kraft i EU 1. januar 2007. De eksisterende gruppeunntakene utløp 31. desember 2006. Kommisjonsforordningen er implementert i EØS-avtalen ved vedtak i EØS-komiteen 27. april 2007.

Kommisjonsforordningen er deretter inkorporert i norsk rett ved kgl. res. 4. mai 2007. 

Saken har vært skriftlig behandlet i spesialutvalget ved epost fra FAD 17. oktober 2006 og epost 8. januar 2007. Referansegruppen har behandlet saken samtidig og på samme måte. FAD har ikke mottatt noen innvendinger eller kommentarer til det nye regelverket.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet deltok på møte i Rådgivende komité for statsstøtte 9. november 2006 der forlengelsen av eksisterende gruppeunntak til 31.12.2007 ble diskutert.

Innledning

EU-Kommisjonen har vedtatt Kommisjonsforordning (EF) nr. 1976/2006 som forlenger de eksisterende gruppeunntakene om støtte til små- og mellomstore bedrifter, til opplæring og til sysselsetting til og med 30. juni 2008. EØS-komiteen vedtok å ta denne forordningen inn i EØS-avtalen ved vedtak 28/2007 27. april 2007. Forskrift om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte av 5. desember 2003 nr. 1429 ble endret ved kongelig resolusjon 4. mai 2007. Endringene trådde i kraft straks.

Rådsforordning (EC) 994/98 delegerer kompetanse fra Rådet til Kommisjonen når det gjelder myndighet til å bestemme hvordan reglene om offentlig støtte skal anvendes i praksis, og spesielt hvilke typer støtte som kan unntas notifikasjonsplikten i artikkel 87 EC (tilsvarer EØS-avtalen artikkel 62 og ODA-avtalen protokoll 3). Med hjemmel i Rådsforordning (EC) 994/1998 har EU-kommisjonen utarbeidet flere forordninger om gruppeunntak. Disse forordningene er implementert i norsk rett ved forskrift om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte av 5. desember 2003 nr. 1429.

EU-Kommisjonen har varslet at de ønsker å samle eksisterende og nye gruppeunntak i ett såkalt supergruppeunntak. Utkast til tekst for nytt supergruppeunntak er ikke publisert. De eksisterende gruppeunntakene utløp 31. desember 2006.

Sammendrag av innhold

I påvente av vedtakelsen av et supergruppeunntak forlenger Kommisjonen de tre gruppeunntakene til 30. juni 2008. Dette inkluderer gruppeunntak for støtte til små- og mellomstore bedrifter (Kommisjonsforordning nr. 364/2004 og Kommisjonsforordning nr. 70/2001), støtte til opplæringsstøtte (Kommisjonsforordning nr. 363/2004 og Kommisjonsforordning nr. 68/2001) og støtte til sysselsettingsstøtte (Kommisjonsforordning nr. 2204/2002). Disse tre gruppeunntakene er tatt inn i den nevnte forskrift av 5. desember 2003 nr. 1429.

Kravet om å sende inn melding til FAD innen 20 dager etter at et tiltak er iverksatt gjelder ikke for støtte som i medhold av denne forordningen er en forlenging av eksisterende støtteordninger, forutsatt at det materielle innholdet ikke endres og at slik melding ble sendt da støtten ble iverksatt første gang.

Merknader

Det eksisterende regelverket om gruppeunntak for små- og mellomstore bedrifter, opplæring og sysselsetting er forlenget med halvannet år t.o.m 30. juni 2008. Forlengelsen av de tre gruppeunntakene medførte en endring av forskrift av 5. desember 2003 nr. 1429.

Forlengelsen gir norske myndigheter anledning til å tildele midler under disse regelverkene i 2007 og 2008. Det er ventet at de eksisterende gruppeunntakene vil videreføres i et nytt supergruppeunntak, og det foreligger således ingen signaler fra Kommisjonen om at eksisterende gruppeunntak ikke vil bestå i fremtiden. Det er viktig med konsistent regelverk, og inntil det foreligger et supergruppeunntak er norske myndigheter positive til at de eksisterende gruppeunntakene videreføres.

Kommisjonen foreslo i første omgang å forlenge gruppeunntakene med ett år, til 31. desember 2007. De så imidlertid behov for å forlenge gruppeunntakene et halvt år til, trolig fordi de så at arbeidet med å utforme et supergruppeunntak kan ta tid (vi ble varslet om denne ytterligere utsettelsen 23.november 2006)

Forlengelsen vil trolig ikke få økonomiske konsekvenser for Norge da støtteordninger under gruppeunntakene likevel ville bli godkjent av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) i henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (3). Endringen innebærer at forenklet prosedyre for gruppeunntak (ikke krav om forhåndsnotifisering til ESA) forlenges. Støtteordninger som faller under gruppeunntakene kan dermed settes i verk uten større administrative kostnader.

Se også egne EØS-notater om endring av rådsforordning nr. 994/98 og om å samle eksisterende og nye gruppeunntak i ett supergruppeunntak.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget for offentlig støtte og referansegruppen for offentlig støtte er orientert om saken, og gitt mulighet til å kommentere forlengelsen til henholdsvis 31. desember 2007 og til 30. juni 2008. Vi har ikke mottatt noen merknader.

Vurdering

De materielle reglene er de samme enten de eksisterende gruppeunntakene forlenges eller de samles til ett supergruppeunntak. Endringen har kun prosessuell og teknisk betydning for Norge, materielle regler endres ikke. Dersom gruppeunntakene ikke forlenges så opphører de. Dette betyr ikke at denne typen offentlig støtte forbys, men støttegivere måtte da forholde seg til andre prosessuelle regler: notifisere støtten til og få en forhåndsgodkjennelse av ESA.

Gruppeunntakene har vært brukt relativt aktivt i Norge. Det er meldt inn 26 gruppeunntak til departementet. De fleste gruppeunntakene gjelder støtte til opplæring og til små- og mellomstore bedrifter. Flertallet av disse ble satt i verk som en konsekvens av overføringer av økte midler til næringsrettede tiltak i fylkeskommunene da ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble endret 1. januar 2004. (Ved gjeninnføringen av differensiert arbeidsgiveravgift i 2007 trappes kompensasjonstiltakene tilsvarende ned.) Støttegivere har funnet prosedyrene for gruppeunntak arbeidsbesparende og nyttig. Det er derfor fornuftig å videreføre de eksisterende gruppeunntakene halvannet år.

Det er ingen innvendinger fra departementene mot forlengelsen av gruppeunntakene. Kommisjonsteksten er derfor akseptabel og det er ikke behov for en EØS-rettslig tilpasningstekst.

I EU var det heller ingen innvendinger mot forlengelsen av gruppeunntakene. Flere medlemsland var imidlertid usikre på utfylling av skjema for gruppeunntak mv. i 2007 og andre praktiske sidene ved benyttelsen av gruppeunntak i 2007, jf. diskusjonen på møtet i Rådgivende komité 9. november 2006. Dette ble noe klarlagt i den endelige versjonen av forordningen, se artikkel 4.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.c

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1976/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1976

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.10.2006
Frist returnering standardskjema: 16.10.2006
Dato returnert standardskjema: 12.10.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 028/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen