Forordningen om forbrukervernsamarbeid

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning ...

Regulation (EC) No 2006/2004 of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (the Regulation on consumer protection cooperation)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.10.2006

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen ble tatt av EØS-komiteen 7. juli 2006 (besl. nr. 92/2006) med forbehold om Stortingets samtykke.

Odelstingsproposisjon om gjennomføring av forordningen ble fremmet 22. september 2006, jf. Ot.prp. nr. 102 (2005-2006). http://www.regjeringen.no/Rpub/OTP/20052006/102/PDFS/OTP200520060102000DDDPDFS.pdf

Stortingsproposisjon om innhenting av Stortingets samtykke ble fremmet 24. november 2006, jf. St.prp. nr. 13 (2006-2007). http://www.regjeringen.no/Rpub/STP/20062007/013/PDFS/STP200620070013000DDDPDFS.pdf

I tillegg fremmet Samferdselsdepartementet 24. november 2006 en egen odelstingsproposisjon om endringer i luftfarsloven, jf. Ot.prp. nr. 9 (2006-2007). Ved disse lovendringene fikk Luftfartsitilsynet de nødvendige håndhevingsvirkemidler etter forordningen (i kraft fra 20. april 2007). http://www.regjeringen.no/Rpub/OTP/20062007/009/PDFS/OTP200620070009000DDDPDFS.pdf

Stortinget samtykket til godkjenning av EØS-komiteens beslutning ved vedtak 1. februar 2007, jf. Innst. S. nr. 108 (2006-2007).

Odelstinget fattet 1. februar 2007 vedtak til lov om endringer i markedsføringsloven og enkelte andre lover, jf. Innst. O. nr. 39 (2006-2007). Beslutningen bifaltes av Lagtinget 8. februar 2007 og trådte i kraft fra 1. mars 2007. ESA og Kommisjonen ble notifisert om gjennomføringen ved brev 2. mars 2007.

I ettertid har Kultur- og kirkedepartementet fremmet forslag til endringer i lotteriloven for å utstyre Lotteri- og stiftelsestilsynet med de nødvendige hånhevingsvirkemidlene etter forordningen, jf. Ot.prp. nr. 5 (2007-2008). Disse endringene trådte i kraft fra 1. januar 2008. http://www.regjeringen.no/pages/2017990/PDFS/OTP200720080005000DDDPDFS.pdf

Sammendrag av innholdet
Forordningen setter rammene for håndheving av felleskapsregelverk om forbrukervern over landegrensene innen EØS. Regelverket det samarbeides om å håndheve er opplistet i forordingens vedlegg og omfatter 15 direktiver (slik de er gjennomført i nasjonal rett) og 1 forordning. Håndhevingsorganet i landet hvor handlingen har virkning (dvs. rammer forbrukere), skal kunne anmode håndhevingsmyndigheten i landet hvor handlingen har utspring (dvs. hvor den næringsdrivende er etablert), om å stoppet den ulovlige handlingen. Den skal også informere Kommisjonen og myndigheter i andre land når det blir kjent med at slike handlinger er satt eller er i ferd med å bli satt i verk.

Forordningen pålegger statene å ha håndhevingsorganer ("vedkommende myndigheter") for hvert av regelverkene som er opplistet i forordingens vedlegg. Forordningen fastsetter hvilke håndhevingsvirkemidler myndighetene skal ha i saker som behandles etter forordningen. Hvert land skal også oppnevne ett sentralt kontaktorgan, som skal samordne henvendelsene til og fra nettverket på nasjonalt plan. Forordningen fastsetter prosedyrer for hvordan gjensidig assistanse og samarbeid skal skje i den enkelte sak, de forpliktelser organene skal ha, og regler for konfidensialitet. Videre ble det i begynnelsen av 2006 opprettet en komité med representanter fra medlemslandene under ledelse av Kommisjonen. Komiteen har myndighet til å ta stilling til spørsmål om praktiseringen av forordningen. Norge inviteres til møtene i komiteen, men har ikke stemmerett når beslutninger tas.

Forordningen ble vedtatt den 27. oktober 2004 og trådte i kraft 29. desember samme år. Det praktiske samarbeidet startet fra 29. desember 2006.

Utredning
Forordningsforslaget ble sendt på høring 15. oktober 2003 med høringsfrist 26. november. Det ble også diskutert på et møte med berørte departementer 6. oktober 2003 og, sammen med rammenotat og utkast til EFTA-uttalelse, i spesialutvalget for forbrukerpolitikk 13. februar 2004.


Forslag til gjennomføring av forordningen i norsk rett er utredet av Barne- og familiedepartementet i samarbeid med berørte departementer. Et høringsforlag har vært på alminnelig høring med frist for uttalelse 15. september 2005. Det var gjennomgående en positiv holdning til forordningen og departementets forslag til gjennomføring i norsk rett.

Vurdering

Forordningen vurderes som et viktig og positivt bidrag til håndheving av forbrukerregelverk over landegrensene.

Andre opplysninger

Oppnevnte "vedkommende myndigheter" etter forordningen (som notifisert til ESA/Kommisjonen):

Template for publication in the Official Journal of the European Union 

State: Norway
Single liaison office 

Consumer Ombudsman

 Competent authority (-ies):
1. Directive 84/450/EEC relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising

Consumer Ombudsman

2. Directive 85/577/EEC to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises

Consumer Ombudsman

3. Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit

Consumer Ombudsman

 4. Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities: Articles 10 to 21

- Consumer Ombudsman

- Norwegian Media Authority

- Directorate for Health and Sosial Affairs

- Norwegian Medicines Agency

5. Directive 90/314/EEC on package travel, package holidays and package tours

Consumer Ombudsman

6. Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts

Consumer Ombudsman

7. Directive 94/47/EC on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis

Consumer Ombudsman

8. Directive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of distance contracts

Consumer Ombudsman

9. Directive 97/55/EC amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising

Consumer Ombudsman

10. Directive 98/6/EC on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers

Consumer Ombudsman

11. Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees

Consumer Ombudsman

12. Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)

Consumer Ombudsman

13. Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use: Articles 86 to 100

Norwegian Medicines Agency

14. Directive 2002/65/EC concerning the distance marketing of consumer financial services

Consumer Ombudsman

15. Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to air passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights

Civil Aviation Authority

16. Directive 2005/29/EC concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘Unfair Commercial Practices Directive’)

 

-  Consumer Ombudsman-        

-  The Norwegian Gaming and Foundation Authority 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/2004
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004R2006

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.03.2006
Frist returnering standardskjema: 31.03.2006
Dato returnert standardskjema: 31.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 092/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.07.2005
Høringsfrist: 15.09.2005
Frist for gjennomføring: 01.03.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.03.2007

Lenker

Til toppen