Planteverrnmidler

Kommisjonsdirektiv 2006/75/EF av 11 september. 2006 som endrer Rådsdirektiv 91/414/EØF for å inkludere dimoxystrobin som virksomt stoff....

Commission Directive 2006/75/EC of 11 September 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include dimoxystrobin as active substance....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.10.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler beslutning om å inkludere 1 EU-nytt virksomt stoff (plantevernmidler) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, den såkalte positivlisten. Virksomme stoffer som skal inngå i plantevernmidler blir for tiden vurdert av EU-landene mht eventuell oppføring på positivlisten. Dette gjelder både eksisterende virksomme stoffer (på markedet per 25. juli 1993) og EU-nye virksomme stoffer. Av stoffene som er behandlet på fellesskapsnivå kan bare de som er oppført på positivlisten inngå i plantevernmidler som godkjennes av hvert enkelt medlemsland i hht kriteriene i rådsdirektiv 91/414/EØF.

Ved vurdering av plantevernmidler som inneholder dimoxystrobin for eventuell godkjenning i medlemslandene skal det tas spesielt hensyn til følgende:

Beskyttelse av grunnvann når det virksomme stoffet benyttes i en situasjon hvor det ikke er tett bladdekke eller i områder med sårbare jord og/eller klimatiske forhold. Beskyttelse av vannlevende organismer. Bruksbetingelsene skal inkludere risikoreduserened tiltak ved behov. Medlemslandene skal etterspørre raffinert risikovurdering for fugler og pattedyr for formulert virksomt stoff samt omfattende akvatisk risikovurdering vedrørende den høye kroniske risikoen for fisk og effektiviteten av risikoreduserende tiltak, spesielt med hensyn til avrenning og drenering. Medlemslandene skal sørge for at tilvirker leverer dette til EU-kommisjonen innen 2 år fra dette direktivet trår i kraft.

Merknader

Rådsdirektiv 91/414/EØF er en del av EØS-avtalen, men EØS/EFTA-landene har et ikke tidsavgrenset unntak for disse bestemmelsene, og de er derfor ikke implementert i norsk regelverk. Vurdering av plantevernmidler for bruk i Norge reguleres av forskrift om plantevernmidler av 26. juli 2004.

Status for dimoxystrobin (brukt som plantevernmiddel) i Norge: Ikke i Norge.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel i henhold til gjeldende unntak.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/75/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0075

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.09.2006
Frist returnering standardskjema: 24.10.2006
Dato returnert standardskjema: 08.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 056/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen