Vet - identitetsmerker småfe UK/IRL

Kommisjonsvedtak 2006/615/EF av 13 september 2006 om midlertidig godkjenning av systemene for identifisering av og registrering av småfe i Det forente kongeriket i overenstemmelse med rådsforordning (EF) nr 21/2004 (Notifisert under dokument C2006) 4086) ...

Commission Decision 2006/615/EC of 13 September 2006 granting temporary approval for the systems for the identification and registration of ovine and caprine animals in the United Kingdom in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004 (notified under document number C(2006) 4086) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.10.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder en midlertidig godkjenning av systemene for identifisering og registrering av småfe i Det forente kongeriket i overenstemmelse med rådsforordning (EF) nr 21/2004 (Notifisert under dokument C2006) 4086). Rettsakten tillater Det forente kongeriket å erstatte det andre identifikasjonsmerket for småfe med et elektronisk merkesystem, med unntak av dyr som er gjenstand for samhandel innefor felleskapet. Rettsakten åpner for at Det forente kongeriket kan videreføre den midlertidige godkjenningsordningen fra 1. mai 2006 til 30. juni 2007.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/615/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0615

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2006
Frist returnering standardskjema: 09.11.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 073/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen