Vet - beskyttelsestiltak fisk - Brazil

Kommisjonsvedtak 2006/698/EF av 16 oktober 2006 om beskyttelstiltak mot fiskeprodukter importert fra Brasil for humant konsum (notifisert under dokument nummer C(2006) 4819)...

Commission Decision 2006/698/EC of 16 October 2006 on emergency measures applying to fishery products imported from Brazil and intended for human consumption (notified under document number C(2006) 4819)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.10.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU.

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 2. november 2006 nr. 1210 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Brasil.

Sammendrag av innhold

Rettsakten krever at medlemslandene oppstiller vilkår for import av fiskeprodukter fra familiene Scombridae (makrellfamilien), Clupidae (sildefamilien), Engraulidae (ansjosfamilien), Coryfenidae, Pomatomidae og Scombrososidae som importeres fra Brasil. Fiskeproduktene må overholde maksimumsgrensen for histamin slik den fremgår av forordning (EF) nr. 2073/2005. Overholdelse av grensen må bevises ved at resultater av analyser følger med forsendelsen fra Brasil, eller alternativt ved at varepartiene prøvetas ved grensekontrollstasjonene ved import. Alle kostnader ved slik prøvetaking og analyse skal pålegges importøren eller dennes representant.

Forordning (EF) nr. 2007/2005 er ikke gjennomført i norsk rett ennå, og kan på grunn av det dualistiske prinsipp som gjelder i Norge, ikke anvendes i forskrift som gjennomfører vedtaket. For angivelse av grenseverdi for histamin og hvilken prøvetakingsmetode og analysemetode som skal brukes, er det i stedet nødvendig å vise til forskrift 14. juni 1996 nr. 667, kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer, som i kapittel 19 har regler om histamin. Grenseverdiene, prøvetakingsmetodene og analysemetodene som kvalitetsforskriften gir anvisning på, er imidlertid overensstemmende med tilsvarende krav i forordning (EF) nr. 2073/2005. Det antas derfor at vedtaket blir korrekt gjennomført selv om forskriften viser til kvalitetsforskriften og ikke til forordningen.  

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifikasjon til ESA på Form 1. ESA er notifisert ved e-post av 17. november 2006.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/698/EF
Celexnr.: 32006D0698

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker