Kommsisjonens dyretestreklameringsretningslinjer

Kommisjonsanbefalning 2006/406/EF av 7. juni 2006 om retningslinjer for bruk av påstander på kosmetiske produkter om at det ikke har vært utført testing på dyr i samsvar med bestemmelser gitt i Rådsdirektiv 76/768/EØF...

COMMISSION RECOMMENDATION of 7 June 2006 / Establishing guidelines on the use of claims referring to the absence of tests on animals pursuant to Council Directive 76/768/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27.04.2007.

Sammendrag av innhold

I samabeid med medlemslandenene har EU Kommissionen produsert disse retningslinjene for å oppnå felles forståelse i markedet og blant medlemlandenens myndigheter av Art 6(3) i direktiv 76/768/EØF (kosmetikkdirektivet) om reklamering av at det ikke er utført dyreforsøk i forbindelse med kosmetiske produkter. I markedet florerer det med forskjellig reklame når det gjelder dette og medlemslandene har vært usikre på hva som egentlig skal forståes med bestemmelsen.

Art 6(3) andre ledd sier:

Dessuten har hverken fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen av det kosmetiske produkt i Fellesskapet rett til på emballasjen, eller på en seddel eller et skilt, en etiket, et bånd eller kort, som er vedlagt, eller som vedrører produktet, å henvise til, at det ikke har vært benyttet dyreforsøk i forbindelse med det pågjeldende kosmetiske produkt, medmindre det er sikkerhed for, at fabrikanten og leverandørene hverken har foretatt eller latt foreta tester på dyr av det ferdige kosmetiske produkt, prototyper herav eller noen av de bestanddeler, som det inneholder, eller har anvendt bestanddeler, som andre har testet på dyr med henblikk på utvikling av nye kosmetiske produkter. Retningslinjer vedtas efter prosedyren i artikkel 10, stk. 2, og offentliggøres i Den Europeiske Unions Tidende. Europa-Parlamentet tilsendes udkastet til foranstaltninger, som er forelagt udvalget.

Retningslinjer som klargjør nærmere hva som ligger i dette er også ønsket fra Kommisjonens side for å hindre at forbrukerne villedes og i særdeleshet for å motvirke illojal konkurranse i markedet mellom produsentene.

Ved anbefalning 2006/406/EF henstilles medlemsstatene om å følge følgende retningslinjer ved anvendelse av Art 6(3) andre avsnitt:

1. Sentrale prinsipper

Anvendelsen av reklamepåstander på kosmetiske produkter må ikke villede forbrukeren. Påstander om, at det ikke er foretatt dyreforsøk, skal komme forbrukerene til gode og gi dem mulighet til å foreta informerte valg. De opplysninger som påstandene gir bør være nyttige for forbrukerne.

Anvendelsen av slik reklame bør ikke føre til illojal konkurranse i markedet mellom produsenter og/eller leverandører, som anvender slik reklame i markedsføringen.

2. Frivillig anvendelse av slik reklame

Fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen av et kosmetisk produkt har i henhold til Art 6(3) andre avsnitt, i direktiv 76/768/EØF rett til å anvende en reklamepåstand for å opplyse om at det ikke har vært benyttet dyreforsøk. Produsenten eller den ansvarlige for markedsføringen er således ikke underlagt noe krav om å anvende slik reklame, men det er en mulighet som disse personene kan benytte - såfremt det skjer i overensstemmelse med nærværende retningslinjer og kravene i Art 6(3), andre avsnitt i direktiv 76/768/EØF.

3. Fortolkning av kravene i Art 6 (3) andre avsnitt i direktiv 76/768/EØF For klarhetens skyld gjengis definisjonene av visse termer som anvendes i forbindelse med retningslinjene nedenfor: - ved "kosmetiske produkter" forstås "kosmetiske produkter" som defineret i artikkel 1 i direktiv 76/768/EØF - ved "ferdig kosmetisk produkter" forstås "ferdig kosmetisk produkt" som defineret i artikkel 4a, stk. 3, litra a), i direktiv 76/768/EØF - ved "bestanddel" forstås ethvert kjemisk stoff eller preparat av syntetisk eller naturlig opprinelse, herunder parfymerende og aromatiske forbindelser, som inngår i sammensetningen af kosmetiske produkter (jf. artikel 5a, stk. 1, i direktiv 76/768/EØF, som med henblikk på å etablere en liste over bestanddeler utelukker "parfymerende og aromatiske forbindelser") - ved "prototype av et kosmetisk produkt" forstås "prototype" som definert i artikel 4a, stk. 3, litra b), i direktiv 76/768/EØF - ved "dyr" forstås "dyr" som definert i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 86/609/EØF [2], - ved "forsøk" forstås ethvert forsøk i forbindelse med udviklingen eller risikovurderingen af produktet eller dets bestanddeler (jf. artikel 7a, litra h), i direktiv 76/768/EØF) - ved "gjentakelse af forsøk" forstås, at det igjen foretags et forsøk med et produkt eller dets bestanddele. Kravene i artikkel 6, stk. 3, andre avsnitt, fortolkes som følger: a) Ved "det ikke har vært benyttet dyreforsøk" forstås, at det ikke er foretatt dyreforsøk af nogen art i forbindelse med utviklingen eller risikovurderingen av det kosmetiske produkt eller dets bestanddeler. Reklame kan kun benyttes, såfremt dyreforsøkene fullt og helt er  erstattet med en alternativ metode, men ikke hvis de bare har funnet sted i et mindre omfang eller etter en forbedret metode. Det har dessuten ingen betydning, hvor forsøkene (herunder "gentagelse af forsøk") finner sted (i Fellesskapet eller i tredjeland), eller hvornår de har funnet sted. b) Ved "fabrikanten og leverandørerne hverken har foretatt eller latt foreta testing på dyr […]" forstås, at fabrikanten og dennes leverandører, herunder alle leverandører i forsyningskjeden: - ikke selv har foretatt dyreforsøk - ikke har latt foretag dyreforsøk, hvilket betyr, at de ikke har anmodet om eller betalt for dyreforsøk, f.eks. ved at sponsorere forskning på høyere læreanstalter. c) At fabrikanten og dennes leverandører ikke må ha "anvendt bestanddeler, som andre har testet på dyr med henblikk på utvikling av nye kosmetiske produkter" betyr, at fabrikanten og dennes leverandører ikke må ha anvendt bestanddeler, for hvilke det f.eks. i den vitenskabelige litteratur finnes oplysninger, som er opnådd ved dyreforsøk, som er foretatt av andre med henblikk på udviklingen av nye kosmetiske produkter. I denne forbindelse skal det ved "utvikling af nye kosmetiske produkter" forstås enten en endring av et produkt, som allerede finnes på markedet, eller udvikling av et helt nytt produkt (innovation). En ny emballasje vil ikke bli betraktet som et nyt kosmetisk produkt. 4. Bevisbyrde Enhver som på et kosmetisk produkt anvender reklamepåstander om at det ikke er foretatt dyreforsøk i forbindelse med utviklingen av det produktet er ansvarlig for denne reklamen og bør være i stand til å bevise dens riktighet i overensstemmelse med direktiv 76/768/EØF. Der henvises i denne forbindelse til, at det i henhold til artikel 7a, stk. 1, i direktiv 76/768/EØF, særlig litra d) og h), med henblikk på kontroll skal være lett adgang til alle relevante opplysninger. Disse bestemmelser lyder som følger: "d) en evaluering av sikkerheten med hensyn til menneskets sunnhet ved bruk av det ferdige produkt. h) opplysninger om ethvert dyreforsøk, som er utført af produsenten, dennes befuldmegtigede eller leverandører i forbindelse med utviklingen eller sikkerhetsevalueringen av produktet eller dets bestanddeler, herunder ethvert dyreforsøk udført med henblikk på å opfylde tredjelandes rettsforskrifter."

5.  Reklamens ordlyd

Enhver, som ønsker at anvende en reklame om at det ikke er blitt foretatt dyreforsøk kan fritt velge ordlyden av den pågjeldende reklame og/eller anvende figurative bilder eller andre bilder og symboler, såfremt alle krav i direktiv 76/768/EØF er oppfyldt.

Merkander

Rettsakten krever ingen gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merkander

Ingen produsenter i Norge bruker disse farvestoffene, det ansees derfor ikke nødvendig å sende anbefalningen på høring.

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Mattilsynet har deltatt i diskusjonen i EU Kommisjonens arbeidsgruppe for kosmetikk når det gjelder disse retningslinjene. På dette tekniske nivået har Norge ikke gitt uttrykk for reservasjoner på noe punkt.

Mattilsynet finner dem relevante og akseptable.

Dette er kun retningslinjer uten bindende kraft lovlig sett. De fører ikke til endring av kosmetikkforskriften (forskrift 26 oktober 1995 nr 871) og anses kun som et adminstrativt anliggende.

Mattilsynet vil legge dem til grunn dersom det eventulet skulle oppstå "villedningssaker" vedrørende for bruk av reklame dreier seg om fravær av testing på dyr når det gjelder kosmetikk.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/406/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/768/EF
Celexnr.: 32006H0406

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.06.2006
Frist returnering standardskjema: 24.07.2006
Dato returnert standardskjema: 14.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 017/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen