EØS-notatbasen

VET - Poultry

Kommisjonsvedtak 2006/605/EF av 6 september 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med handel med fjørfe for oppbygging av stammer av fjørfevilt (notifisert under dokumentnummer C(2006) 3940)...

Commission Decision 2006/605/EC of 6 September 2006 on certain protection measures in relation to intra-Community trade in poultry intended for restocking of wild game supplies (notified under document number C(2006) 3940)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.09.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold:

Rettsaktens formål er å forhindre spredning av aviær influensa og inneholder følgende:

1) Smittehygienske tiltak i dyrehold med fjørfe som holdes for oppbygging av stammer med fjørfevilt, og

2) Overvåkningstiltak når avlsfjørfe som holdes for oppbygging av stammer med fjørfevilt sendes til andre EU/EØS-land eller tredjeland.

Merknader

Rettsakten medfører behov for regelverksendring.

Gjeldende norsk regelverk på området er:

Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap, og

Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av fjørfe og rugeegg.

Vurdering

Rettsakten er en del av EUs omfattende AI-regelverk. Mattilsynet er i en prosess med å gjennomføre dette EU-regelverket. Arbeidet er tidkrevende og det er derfor behov for ekstra  tid for å gjennomføre rettsakten.

Andre opplysninger

Gjennomføringen av rettsakten skal notifiseres til ESA på form-1

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/605/EF
Celexnr.: 32006D0605

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: