Endring av forordning 1825/2000

Kommisjonsforordning (EF) nr. 275/2007 av 15. mars 2007 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1825/2000 om gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter...

Commission Regulation (EC) No 275/2007 of 15 March 2007 amending Regulation (EC) No 1825/2000 laying down detailed rules for the application of Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council as regards the labelling of beef and beef products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

26.11.2009: EØS-relevans endret. Rettsakten anses å gjelde landbrukspolitikk og er derfor ikke EØS-relevant (ref DG SANCO in Joint WG Veterinary Matters 18 April 2008).

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1825/2000 om gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsfordordning (EF) nr. 1760/2000.

Rettsakten gir en klarere presisering og endring av enkelte bestemmelser gitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1825/2000. Bakgrunnen for dette er at EU har sett at enkelte bestemmelser har blitt tolket forskjellig. Det har også vist seg at små slakterier og nedskjæringsvirksomheter står i fare for å bli ekskludert fra enkelte markeder, fordi de har problemer med å lage store nok grupper (med antall dyr eller slakteskrotter) der sporbarhetskravene er ivaretatt. Rettsakten gir også et unntak for detaljister fra kravet om skriftlig merking av uemballert storfekjøtt i en ferskvaredisk.

Merknader

Rettsakten kan gjennomføres i norsk rett ved forskrift med hjemmel i lov 23. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Kommisjonsforordning (EF) nr. 1825/2000 er allerede tatt inn i norsk rett på nasjonalt grunnlag gjennom forskrift 28. mars 2001 nr. 315 om opprinnelsesmerking av ferskt storfekjøtt mv.

Mattilsynet foreslår å ta denne endringen med i forbindelse med høringen av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 og tilhørende rettsakter.

Rettsakten antas ikke å medføre økte administrative oppgaver eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon og spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenrikdsdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 275/2007
Basis rettsaktnr.: 1825/2000
Celexnr.: 32007R0275

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.04.2007
Frist returnering standardskjema: 04.05.2007
Dato returnert standardskjema: 20.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.11.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.11.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen