Kommisjonsdirektiv 2007/15/EF

Kommisjonsdirektiv 2007/15/EF av 14. mars 2007 om endring, med hensyn til tilpasning til den tekniske utviklingen, av bilag 1 til Rådsdirektiv 74/483/EØF om ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer ...

COMMISSION DIRECTIVE 2007/15/EC of 14 March 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex I to Council Directive 74/483/EEC relating to the external projections of motor vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet ble inntatt i EØS-avtalen 5. februar 2009, og er implementert i kjøretøyforskriften § 14-1 ved endringsforskrift 13. mars 2009.

Direktiv 2007/15/EF stiller krav til justering av støtfangere. Endringene gjelder minimumskrav for ytre mål på krumningsradius på støtfanger. Direktivet endrer pkt. 6.5.2 i bilag I til direktiv 74/483/EØF, og tilsvarende i FN/ECE regulativ 26.

Direktiv 74/483/EØF er et av særdirektivene under EU-typegodkjenningsprosedyren som er fastlagt i direktiv 70/156/EØF. Bestemmelsene i direktiv 70/156/EØF om systemer, komponenter og separate tekniske enheter til kjøretøyer gjelder derfor for direktiv 74/483/EØF. 

Bestemmelsene i direktivet ble anvendt fra 5. april 2008.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/15/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0015

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.03.2007
Frist returnering standardskjema: 26.04.2007
Dato returnert standardskjema: 18.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.12.2007
Høringsfrist: 15.03.2008
Frist for gjennomføring: 06.02.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 13.03.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.03.2009

Lenker

Til toppen