Overvåkningsprogram for plantevernmiddelrester

Kommisjonsanbefaling 225/2007/EF av 3. april 2007 om et samordnet EU-overvåkningsprogram for å sikre overholdelse av grenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på korn og visse andre vegetabilske produkter samt nasjonale overvåkningsprogrammer for 2008...

Commission Recommandation 225/2007/EC of 3 April 2007 concerning a coordinated Community monitoring programme to ensure compliance with maximum levels of pesticides residues in and on cereals and certain other products of plant origin and national monitoring programmes for 2008....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. februar 2008.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppfordrer medlemslandene i løpet av 2007 til å ta prøver og analysere disse for rester av plantevernmidler. Stoff/næringsmiddelkombinasjonene framgår av vedlegg I og antall stikkprøver pr. kombinasjon av vedlegg II. Partiene det skal tas prøver av, skal være tilfeldig valgt og prøvetakingsprosedyren i samsvar med direktiv 2006/63/EF. Det oppfordres til at av det samlete antall prøver, bør hver medlemsstat ta ut og analysere 10 av babymat basert på frukt, grønnsaker eller korn og et visst antall (minst 1) prøver av økologiske produkter.  Rettsakten er en virdereføring av en eksisterende ordning.

Medlemstatene skal rapportere resultatene innen 31.08.08.

Innen 31.08. 2007 skal medlemsstatene rapportere resultatene fra de nasjonale overvåkningsprogrammet for 2006, også til de andre medlemsslandene. Rapporten skal også inneholde opplysninger om laboratoriene. Arbeidet med rapporten er i rute.

Medlemslandene oppfordres til å sende inn sine nasjonale overvåkningsplaner for 2008 innen 30.09.07

Merknader

Rettsakten krever ikke endringer i norsk regelverk. Har ikke vært på høring. Begrunnelsen er at alle impliserte er godt kjent med innholdet. Anbefalingene er allerede inkludert i det norske overvåkningsprogrammet og Bioforsk Lab utvikler og implementerer nødvendige analysemetoder. 

Sakkyndige instansers merkander

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten styrer i stor grad Norges overvåkningsprogram når det gjelder hvilke produkter det tas prøver av og søkespekter. Det er laget en foreløpig flerårig plan hvor det tas hensyn til dokumentet. Utvikling av analysemetoder som har manglet i norsk søkespekter er avtalt med Bioforsk Lab. Det vil bli innlemmet 7 nye stoffer i søkespekteret i 2007.

Også for 2008 vil EUs anbefalinger og krav bli fulgt.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/225/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007H0225

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.04.2007
Frist returnering standardskjema: 29.05.2007
Dato returnert standardskjema: 12.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen