Rådsdirektiv 2006/107/EF av 20. november 2006 om tilpasninger til direktiv 89/108/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om dypfryste næringsmidler beregnet på konsum og direktiv 2000/13/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merk...

Rådsdirektiv 2006/107/EF av 20. november 2006 om tilpasninger til direktiv 89/108/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om dypfryste næringsmidler beregnet på konsum og direktiv 2000/13/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering for nær...

Council Directive 2006/107/EC of 20 November 2006 adapting Directive 89/108/EEC relating to quick-frozen foodstuffs for human consumption and Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs, by reason of the ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir en rekke tekniske tilpasninger til direktivene 89/108/EØF og 2000/13/EF på grunn av Romania og Bulagrias tiltredelse til EU 1. januar 2007.

  • Artikkel 8(1)(a) i direktiv 89/108/EØF endres ved at betegnelsen "dypfrossen" tilføyes på bulgarsk og rumensk.
  • I direktiv 2000/13/EF endres artikkel 5(3) ved at betegnelsene ""bestrålet/..." eller "strålekonservert" eller "behandlet med ioniserende stråling" eller "konservert med ioniserende stråling" tilføyes på bulgarsk og rumensk, og  artikkel 10(2) endres ved at betegnelsen "siste forbruksdag" tilføyes på bulgarsk og rumensk.

Merknader

Rettsakten krever endring i Forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler. Disse tekniske endringene som følger av utvidelse av EØS-avtalen på grunn av Romania og Bulgaria vil imidlertid bli gjennomført i en egen felles utvidelsesforskrift på matområdet.

Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merkander

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/0107/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0107

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.11.2006
Frist returnering standardskjema: 05.01.2007
Dato returnert standardskjema: 05.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 29.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.05.2008

Lenker

Til toppen