Sikring av forsyningskjeden

Forslag om europaparlaments- og rådsforordning om bedre sikring av forsyningskjeden...

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on enhancing supply chain security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget var varslet å skulle bli behandlet i TRAN-komiteen i Europaparlamentet i april 2007, men ble ikke behandlet i møtet som ble avholdt 10.-12. april 2007.

Sammendrag av innhold 

Utkast til forslag om europaparlaments- og rådsforordning om bedre sikring av forsyningskjeden, KOM (2006) 79, ble fremmet av kommisjonen 27. februar 2006.

Formålet med den foreslåtte forordningen er å bedre sikkerheten i forsyningskjeden, for i høyere grad å beskytte den samlede europeiske godstransporten mot eventuelle terrorangrep. Forslaget supplerer allerede iverksatte sikkerhetsregelverk innen luftfart og maritim sektor. 

Forslaget innebærer en forpliktelse for medlemsstatene til å etablere innbyrdes kompatible, nasjonale ordninger for å bedre sikkerheten i forsyningskjeden. Det foreslås opprettet en frivillig ramme av minstekrav, som fire utpekte kategorier av forsyningskjeden skal oppfylle for å kunne oppnå status som ”sikker operatør”. ”Sikre operatører” bør få fordeler gjennom raskere behandling i sikkerhets- og tollkontroller, samt økt anseelse i markedet.

Forslaget innebærer at medlemsstatene utpeker en kompetent myndighet for sikring av forsyningskjeden, med henblikk på tildeling av status som ”sikker operatør”. Medlemsstatene skal i henhold til forslaget også utnevne et nasjonalt kontaktpunkt for å ivareta nødvendig kommunikasjon mot andre medlemsstater og mot EU-kommisjonen. Forslaget innebærer videre at status som ”sikker operatør” som er tildelt av en medlemsstat, anerkjennes av de øvrige medlemsstaters myndigheter.

Merknader

Det finnes ikke generelle EU-regler eller generelle norske regler om sikring av forsyningskjeden på landtransportområdet. Det finnes imidlertid spesielle bestemmelser om sikringshensyn (security) i forskrift av 1. desember 2006 nr. 1331 om transport av farlig gods på veg og jernbane som følge av tilsvarende bestemmelser i ADR/RID-direktivene gjeldende for transport av "High Consequence Dangerous Goods".

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært drøftet i Samferdselsdepartementets Rådgivende forum for sivil transportberedskap, der etater, virksomheter og næringen er representert.

Vurdering

Forslaget er EØS-relevant.

Da forslaget ble drøftet i Samferdselsdepartementets Rådgivende forum for sivil transportberedskap, var den generelle tilbakemeldingen at næringen stiller seg positiv til tiltak som kan sikre forsyningskjeden, og vektla at tiltak rettet mot beskyttelse mot terrorisme også kan ha effekt mot annen kriminalitet, tyveri mv. Deltakerne hadde merket seg at ordningen skulle være frivillig, men stilte spørsmål ved negative konkurransemessige effekter, særlig for små bedrifter. Denne holdningen ble også uttrykt av Norge i møte med det tyske formannskapet 14. desember 2006.

Det har vært sterk motstand mot forslaget blant medlemslandene i EU, grunnet skepsis til nye og kostbare "security"-tiltak som der er usikkerhet om effekten av. Næringen i Europa er også dels i mot forslaget. Norge har fått signaler om at forslaget kan bli parkert våren 2007.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2006)79
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen