Skjema til bruk etter direktiv 2006/22/EF

Kommisjonsbeslutning 2007/ 230 av 12. april 2007 vedrørende skjema knyttet til sosiale bestemmelser i vegtransport aktiviteter...

Comission Decision 2007/ 230 of 12 april 2007 on a form concering social legislation relating to road transport activites...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Kommisjonsbeslutning 2007/230/EF ble vedtatt 12. april 2007.

EFTA har i e-post av 16. april 2007 sendt utkast til standardskjema for beslutningen til Samferdselsdepartementet. Frist for tilbakemelding til EFTA er 28. mai 2007.

Saken har ikke tidligere vært behandlet i spesialutvalget for Transport. 

Forordning (EF) nr. 561/ 2006 og direktiv 2006/ 22/ EF vedrørende kjøre- og hviletid for tungtransportsjåfører, som beslutningen er knyttet til, ble inntatt i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning av 8. desember 2006 nr. 154, med forbehold om Stortingets samtykke for forordning (EF) 561/2006. 

Sammendrag av innhold:

Kommisjonsbeslutning 2007/230/EF av 12. april 2007 er Kommisjonens oppfølging av artikkel 11 nr. 3 i direktiv 2006/22/EF og gjelder innføring av skjema til bruk etter direktiv 2006/22/EF om kontroll av regler om  kjøre- og hviletid for tungtransportsjåfører, jf forordning (EF) 561/2006. Direktiv 2006/22/EF og forordning (EF) 561/2006 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-Komiteens beslutning nr. 154/2006.

Kommisjonsbeslutning 2007/230/EF innholder et skjema som skal anvendes av sjåfører hvis de har vært fraværende grunnet sykdom, ferie eller hvis sjåføren har kjørt et kjøretøy som ikke er omfattet av reglene for kjøre- og hviletid. Kommisjonen fikk oppdrag om å lage et slikt skjema i Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2006/22/EF artikkel 11 nr. 3. Formålet med skjemaet er å få et harmonisert dokument for opplysninger som nevnt. Dette vil igjen gjøre det klarere og mer forutsigbart for sjåfører og transportforetak hva slags dokumentasjon som skal benyttes, og antas å forenkle kontrollen for myndighetene.

Merknader:

Forskrift om kjøre- og hviletid innenfor vegtransport, som er under revisjon, regulerer kjøre- og hviletid og kontroll av dette. Kommisjonsbeslutning 2007/ 230/ EF kan gjennomføres i denne forskriften, men det er ikke behov for uttrykkelig regulering. Gjennomføring av beslutningen vil medføre at slikt skjema skal benyttes av sjåfører og transportforetak, men dette antas i praksis å medføre svært begrensede konsekvenser. Gjennomføringen antas å kunne forenkle myndighetenes kontroll av de omtalte forhold. Gjennomføringen av beslutningen antas dermed ikke å medføre særlige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige eller private.

Vurdering

Norske interesser 

Beslutningen antas ikke å påvirke norske interesser i særlig grad. Bruk av skjemaet vil innebære klarere og mer forutsigbare rammer for sjåfører og transportforetak om hvordan informasjon om ferie, sykefravær og bruk av kjøretøy som er unntatt fra reglene, skal dokumenteres. Skjemaet vil være tilgjengelig for nedlasting fra internett. Det må fylles ut, signeres og medbringes under aktuelle transporter. Dette antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av særlig betydning.

For myndighetene vil et slikt skjema gjøre at man har et harmonisert dokument å forholde seg i en kontrollsituasjon. Dette antas å fornekle kontrollen av slike forhold. Samtidig må kontrollmyndigheten være oppmerksom på mulige forfalskninger av slike dokumenter.

Beslutningen kan gjennomføres gjennom forskrift om kjøre- og hviletider innenfor vegtransport.

Konklusjon:

Kommisjonsbeslutningen er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/230/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/22/EF
Celexnr.: 32007D0230

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.04.2007
Frist returnering standardskjema: 28.05.2007
Dato returnert standardskjema: 31.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 116/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 02.07.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen