Utvidelse - mat for spesielle ernæringsmessige for

Kommisjonsdirektiv 2006/82/EF av 23. oktober 2006 om tilpasninger til direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn og direktiv 1999/21/EF om næringsmidler til spesielle medisinske formål som følge av tiltredelsen av Romania og Bulgaria...

Commission Directive 2006/82/EC of 23 October 2006 adapting Directive 91/321/EEC on infant formulae and follow-on formulae and Directive 1999/21/EC on dietary foods for special medical purposes, by reason of the accession of Bulgaria and Romania...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir en rekke tekniske tilpasninger til direktivene 91/321/EØF og 1999/21/EF på grunn av Romania og Bulagrias tiltredelse til EU 1. januar 2007.

  • Artikkel 7(1) i direktiv 91/321/EØF endres ved at følgende betegnelser tilføyes på bulgarsk og rumensk: "morsmelkerstatning", "tilskuddsblandinger", "Morsmelkerstatning utelukkende basert på melk" og "Tilskuddsblanding utelukkende basert på melk".
  • Artikkel 4(1) i direktiv 99/21/EF endres ved at betegnelsen "næringsmidler til spesielle medisinske" tilføyes på bulgarsk og rumensk.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift  21. desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov og Forskrift 11. oktober 2001 nr. 1163 om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger. Disse tekniske endringene som følger av utvidelse av EØS-avtalen på grunn av Romania og Bulgaria vil imidlertid bli gjennomført i en egen felles utvidelsesforskrift på matområdet.

Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merkander

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/0082/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0082

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2006
Frist returnering standardskjema: 20.12.2006
Dato returnert standardskjema: 01.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.05.2008

Lenker

Til toppen