UWB-beslutningen

Kommisjonens beslutning av 21. februar 2007 om å muliggjøre harmonisert bruk i Fellesskapet av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi...

COMMISSION DECISION of 21 February 2007 on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.04.2007

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen er vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Formålet med å UWB-beslutningen er å tillate bruk av radiofrekvenser for utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi, samt å harmonisere vilkårene for slik bruk. Beslutningen skal anvendes uten at anvendelsen av direktiv 1999/5/EF (R&TTE direktivet) og andre felleskapsbestemmelser som tillater bruk av radiofrekvenser til bestemte typer utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi, innskrenkes.

Medlemsstatene skal tillate at utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi bruker radiofrekvenser på et ikke-interferensskapende og ikke beskyttet grunnlag under forutsetning at utstyret oppfyller bestemmelsene i vedlegget til beslutningen og at bruken skjer innendørs. Det forutsettes også at utstyr som brukes utendørs ikke er tilsluttet en fast installasjon, fast infrastruktur, fast utendørs antenne, et motorkjøretøy eller et jernbanekjøretøy.

Ultrabredbåndsteknologi kan karakteriseres ved en meget svak effektutstråling over et meget bredt frekvensbånd. Teknologien kan tenkes å åpne for en mengde anvendelser innen kommunikasjon, måling, stedbestemmelse, medisin, overvåkning og bildedannelse på en rekke av Fellesskapets politikkområder, deriblant informasjonssamfunnet og det indre marked. Målsettingen i denne forbindelse er at gjeldende rettsregler fremmer oppbygning av økonomisk levedyktige markeder for bruk av ultrabredbåndsteknologi i takt med at kommersielle muligheter oppstår.

Beslutningen er basert på de tekniske studier som CEPT har gjennomført i henhold til mandat fra EU kommisjonen.

Medlemsstatene skal nøye følge bruken av de i vedlegget anførte frekvensbånd for utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi. Resultatene skal innrapporteres til Kommisjonen med sikte på nyvurdering av beslutningen.

Merknader

Kommisjonens beslutning om harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi – heretter UWB-beslutningen – er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, og da særlig art. 4 (3).

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven § 6-2 og kapittel 8. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser som følger av internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen. Ved implementeringen av UWB-beslutningen vil det være behov å gjøre tilpasninger i gjeldende regulering i fribruksforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalgets behandling av saken

Vurdering

UWB-beslutningens innhold er i samsvar med norske interesser på området. Av hensyn til at den strategiske planleggingen og harmoniseringen av frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret vil være av stor interesse for norske myndigheter når det skal avsettes frekvensressurser for laveffektsutstyr for teknologier som overvåking, alarmering og fjernstyring, er det viktig å følge utviklingen av harmoniseringsarbeidet i EU.

UWB-beslutningen utgjør en viktig del av kommende regulering av elektronisk kommunikasjon. Det tilrådes at beslutningen tas inn i EØS-avtalens vedlegg XI . Beslutningen medfører et behov for å gjøre tilpasninger i gjeldende regulering.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)522
Rettsaktnr.: 2007/131/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF
Celexnr.: 32007D0131

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.03.2007
Frist returnering standardskjema: 30.04.2007
Dato returnert standardskjema: 16.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 162/2007
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen