Vet - grensekontrollstasjoner

Kommisjonsvedtak 2006/926/EC av 13. desember 2006 som endrer vedtak 2001/881/EC med hensyn til listen over grensekontrollstasjoner ved tiltredelse av Bulgaria og Romania ...

Commission Decision of 13 December 2006 amending Decision 2001/881/EC as regards the list of border inspection posts in view of the accession of Bulgaria and Romania...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer listen over grensekontrollstasjoner i EU. Bulgaria og Romanias tiltredelse i EU innebærer markante endringer i EUs grenser til omkringliggende tredjeland. Grensen mellom Ungarn og Romania samt grensen mellom Bulgaria og Hellas vil ikke lenger utgjøre grenser til tredjeland og eksisterende grensekontrollstasjoner ved disse grensene vil miste sine funksjoner. Det er derfor godkjent nye grensekontrollstasjoner i de to nye tiltredelseslandene.Rettsaktens vedlegg lister nye grensekontrollstasjoner i Bulgaria og Romania som nå representerer EUs nye grense mot tredjeland og endrer vedlegget i vedtak 2001/881/EF som lister EUs grensekontrollstasjoner med TRACES-nummer. 

Merknader Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Det er sendt ut en orientering til de norske grensekontrollstasjonene om oppdatert liste over godkjente grensekontrollstasjoner i EU. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- øg handelsdepartementet, barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/926/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0926

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2006
Frist returnering standardskjema: 25.01.2007
Dato returnert standardskjema: 29.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 29.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen